Vizija i misija

VIZIJA

Razviti snažan, kolaborativni i harmonizovan ekosistem socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji.

MISIJA

Povezivanje i osnaživanje ključnih aktera socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji.

SVRHA

Naša svrha je da pomognemo istraživačima i akademicima da kapitalizuju podatke i informacije koje dobiju, da imaju alate, veštine i znanje za učešće u procesima kreiranja politika, kao i da steknu znanje o svojoj ulozi u ekosistemu socijalnog preduzetništva. Naš glavni fokus je da pomognemo organizacijama za podršku socijalnom preduzetništvu, organizacijama za zastupanje/zagovaranje, kreatorima politike i donosiocima odluka tako što će imati pristup sirovim podacima i funkcionalnim informacijama, prikupljanjem znanja o socijalnoj i solidarnoj ekonomiji kako bismo razvili nove projekte orijentisane na uticaj i izgradnju ekosistema, programe i politike.

VREDNOSTI KOJE ZASTUPAMO

Solidarnost

Solidarnost je pre svega i iznad svega praksa, a ne zamisao, više delovanje nego ideja i više stvar kolektivnog delovanja nego individualnih karakteristika. Solidarnost stoji na pola puta između politike i morala označavajući vezivno tkivo jedne zajednice.

Socijalna odgovornost

Zalažemo se za pravedno, solidarno i odgovorno upravljanje dobrima, te uravnotežene odnose društvene moći radi zadovoljavanja osnovnih potreba svih građana i građanki.

Poštovanje, promovisanje i podsticanje održivog razvoja

Koncept održivog razvoja uključuje ekonomske, društvene, kulturno-političke i ekološke aspekte sistema. Održivi razvoj je za nas postizanje trajnog zadovoljenja ljudskih potreba uz poboljšanje kvaliteta ljudskog života. To je proces ekonomskih i društvenih promena gde su upotreba prirodnih resursa, smer ulaganja, orijentacija tehničkog razvoja i institucionalne promene u međusobnom skladu i omogućavaju ispunjavanje potreba i očekivanja sadašnjih i budućih naraštaja, a sve kako buduće generacije ne bi nasledile razoreni svet. Održivi razvoj mora biti socijalno pravedan i prikladan za našu kulturu, istoriju i društveni sistem.

Participativnost

Podstičemo sebe i druge na otkrivanje i korišćenje svojih potencijala i odgovornosti u sagledavanju i rešavanju problema u društvu. Ohrabrujemo udruživanje građana i građanki oko promocije zajedničkih vrednosti, potreba i interesa, te njihovo aktivno učešće u održivom razvoju zajednice.

Transparentnost

Zagovaramo odgovornost i transparentnost na ličnom, organizacionom i institucionalnom nivou. Odgovornost uključuje poštovanje vladavine prava u meri koja ne dovodi u pitanje poštovanje ljudskih prava, kao i brigu o svim društvenim posledicama vlastitog delovanja, bez obzira da li se radi o aktuelnoj zakonskoj obavezi ili ne. Protivimo se zloupotrebama dobara, podataka, društvenog uticaja i moći i podržavamo javnost rada svih institucija i organizacija, ukoliko to ne ugrožava prava i slobode građanki i građana.

Kompetentnost

Dok se stručnost odnosi na znanja, veštine i stavove, kompetentnost se odnosi na skupove, repertoare ponašanja koje unosimo u posao, ulogu ili organizacioni kontekst. Verujemo da, pored stručnosti, naročito treba podsticati kompetentnost koja, za nas, podrazumeva lične karakteristike i očekivana ponašanja koja nas vode uspehu.

Demokratsko upravljanje

Demokratsko upravljanje je sistem rukovođenja koji se temelji na ljudskim pravima, učestvovanju građana i građanki, zaposlenih i ostalih učesnika u donošenju svih važnih odluka u preduzeću, organizaciji, instituciji. Ovakav sistem rukovođenja je zasnovan na institucionalnoj političkoj odgovornosti i vladavini prava.

Poštovanje različitosti

Različitost vidimo kao bogatstvo kako pojedinca, tako i društva. Mi verujemo da poštovanje različitosti podiže svest o sličnostima i razlikama u odnosu na sopstveni kulturološki milje i promoviše prihvatanje i uvažavanje kao vrednost.

Negovanje dijaloga

Cenimo raznolikost, a istovremeno podržavamo socijalnu koheziju. Negovanje dijaloga nam omogućava da zajedno krenemo napred, da na konstruktivan i demokratski način priđemo različitim identitetima na osnovu univerzalnih vrednosti koje delimo i da sprečimo etničke, verske, jezičke i kulturne podele.