PROJEKTI

Glavne aktivnosti Koalicije za razvoj solidarne ekonomije

Informisanje

Kontinuirano informisanje građana i građanki o potrebama, potencijalima, preprekama i rezultatima u solidarnoj ekonomiji u Srbiji, sa posebnim akcentom na promene koje su se dogodile ili predstoje u procesu evropskih integracija.

Zagovaranje

Sistematično praćenje, ocenjivanje uspešnosti sprovođenja i razvoj javnih politika o solidarnoj ekonomiji u Srbiji.

Izgradnja kapaciteta

Razvijanje kompetencija aktera solidarne ekonomije, pre svega, socijalnih preduzeća, u pravcu održivih poslovnih modela za ostvarenje društvenih ciljeva. Unapređivanje strukture i kompetencija Koalicije za razvoj solidarne ekonomije.

PODRŠKA RAZVOJU EKOSISTEMA ZA SOCIJALNA PREDUZEĆA

Kroz ovaj projekat Koalicija će adresirati goruće pitanje definisanja socijalnih preduzeća u Srbiji i nizak nivo znanja i informacija građana o socijalnoj i solidarnoj ekonomiji. Koalicija želi da sve zainteresovane strane imaju sveobuhvatne, tačne, pravovremene i neophodne informacije o solidarnoj ekonomije, a posebno da imaju veće znanje i razumevanje njenog potencijala za pozitivne društvene promene, njenog društvenog uticaja, u cilju motivisanja da se uključe u razvoj sektora.

Ciljevi projekta:
1. Razviti strukturu i sadržaj registra socijalnih preduzeća kao podrška u tekućem procesu razvoja politika za sektor;
2. Izgraditi kapacitete javnih institucija, Koalicije i socijalnih preduzeća za veću profesionalizaciju svog rada u oblasti socijalnog preduzetništva;
3. Podizanje svesti javnih službenika, (socijalnih) preduzetnika i građana uopšte o uticaju socijalne i solidarne ekonomije
Trajanje projekta: maj 2021 – februar 2022 (12 meseci)

Projekat je podržan od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) kroz Nemačko-Srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje.

OD TEMELJA: PODSTICAJ RAZVOJA EKOSISTEMA SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA ZARAD KREIRANJA OTPORNIH LOKALNIH ZAJEDNICA

              Omladinske organizacije, ministarstva i lokalne samouprave u različitim delovima sveta prepoznali su potrebu za istraživanjem načina za podsticanje socijalne, ekonomske i ekološke otpornosti lokalnih zajednica stvaranje novih tržišta rada za mlade. Istaknuta je potreba za saradnjom u izgradnji podržavajućeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva. Prepoznat je jaz između ideja socijalnog preduzetništva i komercijalizacije u okviru lokalnih ekonomija, kao i potreba za razvojem nove metodologije koja može doprineti unapređenju socijalno-preduzetničkih aktivnosti. Projekat u fokusu ima razvoj metodologije mapiranja socijalno-preduzetničkih akvinosti mladih, u lokalnim zajednicama. Projektom je obuhvaćeno 11 organizacija iz sledećih zemalja: Severna Makedonija, Kostarika, Južna Afrika, Rumunija, Bugarska, Slovenija, Austrija, Danska, Ekvador, Srbija i Peru. Projekat će obuhvatiti niz aktivnosti za izgradnju kapaciteta i mobilnosti omladinskih organizacija u oblasti socijalnog preduzetništva.  
Cilj projekta je podizanje kapaciteta omladinskih organizacija kako bi mladim ljudima bila pružena prilika da razviju preduzetnički način razmišljanja i da zadovolje potrebe svoje lokalne zajednice kroz formu socijalnog preduzetništva.
Specifični ciljevi projekta su:
1. Analiza uslova u lokalnih zajednica uključenih u projekat i sticanje boljeg razumevanje izazova ili potencijala povezanih sa stvaranjem podsticajnog okruženja za socijalno preduzetništvo; 
2. Uspostavljanje partnerstva između omladinskih organizacija i predstavnika lokalnih samouprava; 
3. Razvoj kapaciteta omladinskih radnika, lidera, predstavnika lokalnih samouprava da mladim ljudima, a pogotovo mladim ljudima koji pripadaju ugroženim društvenim grupama, pruže šansu za unapređenje preduzetničkog načina razmišljanja i transformaciju ideja u socijalna preduzeća; 
4. Razvoj akcionih planova koji vode stvaranju podsticajnog okruženja za socijalno preduzetništvo;
5. Razmena dobrih praksi između zemalja učesnica projekta.
Aktivnosti: Usmerene na izgradnju kapaciteta (početni sastanak, evaluacioni sastanci, lokalna istraživanja, radionice) i aktivnosti usmerene na jačanje mobilnosti (dva seminara i dve obuke). Projekat će biti usmeren na nastavak zajedničkog rada i saradnje uključenih organizacija aktivnih u oblasti socijalnog preduzetništva sa posebnim fokusom na stvaranje podsticajnijih socijalno-preduzetničkih okruženja kroz razvoj metodologije mapiranja i podizanje kapaciteta omladinskih organizacija da ovu metodologiju primene u svom radu. Metodologija će sadržati okvir koji se sastoji od liste pokazatelja za uspeh zasnovanih na dokazima; omogućavanje omladinskim organizacijama da analiziraju uslove i trendove u lokalnim zajednicama kako bi bolje razumeli socijalno-preduzetničke ekosisteme i bolje identifikovali područje fokusa i potencijalne partnere.
Trajanje projekta: jun 2021 – jun 2022. (12 meseci)
KoRSE je partner na projektu koji se sprovodi u okviru ERASMUS+ programa. Vodeći partner na projektu je Omladinski savez Kruševo iz Makedonije, dok partnerske omladinske organziacije dolaze iz Austrije, Kosta Rike, Rumunije, Južne Afrike, Slovenije, Ekvadora, Bugarske, Srbije i Perua.

ODGOVOR NA SOCIOEKONOMSKE EFEKTE COVID 19 PANDEMIJE NA OSETLJIVE-NISKO PLAĆENE, NEFORMALNE I GIG RADNIKE

               Socijalna i solidarna ekonomija (SSE) predstavljaju etički, vrednosno zasnovan ekonomski razvoj koji daje prednost dobrobiti ljudi u odnosu na profit. U središtu samog koncepta su ljudi koji imaju aktivnu ulogu u oblikovanju svih dimenzija ljudskog života (ekonomska, socijalna, kulturna, politička i životna sredina). SSE postoji u svim sektorima ekonomije, proizvodnje, finansija, distribucije, razmene, potrošnje i upravljanja. SSE ciljano transformiše socijalni i ekonomski sistem koji uključuje javni, privatni i treći sektor u pravcu postizanja dobrobiti zajednice. 
Otvaranje šireg dijaloga o razvoju društva (ne samo rasta) na temeljima SSE je važno za održiv i stabilan razvoj društva. Ovo je posebno važno u kontekstu novonastale krize izazvane Covid-19 pandemijom. Posledice tektonskog poremećaj koji je kriza izazvala će se tek videti, a mere koje se odnose na oporavak društva moraju uzeti u obzir potrebe svih slojeva društva. Stagnacija privrede, promene odnosa moći na globalnom nivou, tzv. Kriza solidarnosti u EU, su okolnosti koje će uticati i na to kako će se srpsko društvo trasirati na putu oporavka.
Nakon formiranja nove vlade, nastaviće se promišljati o tome koje mere podrške je potrebno doneti kako bi se pomoglo društvu da izađe iz krize. Ovo je prilika da se otvori dijalog o tome koje mere je potrebno usmeriti ka organizacijama SSE, kao inicijativama koje pokazuju najveću otpornost na krizu, zbog principa na kojima funkcioniše. Otvaranjem dijaloga o doprinosu koji SEE organizacije imaju za organski i održiv i razvoj društva, stvoriće se bolji uslov za nastanak novih inicijativa ovog tipa i ojačaće se postojeće, a time pomoći da se oporavak društva dešava na održiv, inkluzivan i pravičan način. Nadasve, prisustvo ovih inicijativa u javnom diskursu će ukazati na politički potencijal ovih inicijativa za transformaciju politika, privrede i celokupnog razvoja društva.
Projekat ima za cilj da doprinese većem aktivizmu građana i demokratizaciji društva, odnosno otvaranje dijaloga i zagovaranje socijalno održivih politika, solidarnosti i pravednosti kroz jačanje saradnje organizacija socijalne i solidarne ekonomije, akademske zajednice, think-tankova, sindikata, nevladinih organizacija, neformalnih grupa i društvenih pokreta.
Specifični ciljevi projekta su:
1. Uspostavljanje dijaloga i saradnje između različitih aktera o razvoju društva na temeljima socijalne i solidarne ekonomije (SSE);
2. Uvećanje baze znanja o socijalnoj i solidarnoj ekonomiji u Srbiji;
3. Doprinos informisanju građana o alternativnim modelima društvenog razvoja i promovisanje kulture dijaloga i učešća građana u reformskim procesima na lokalnom i nacionalnom nivou.
Aktivnosti: Priprema analitičkog materijala i policy preporuka o pravcima podrške sektoru SSE u post-covid periodu; Have your say! – Online alat za prikupljanje informacija o primerima dobre prakse tokom i nakon COVID-19 krize; Priprema i implementacija promotivne kampanje na društvenim mrežama.
Trajanje projekta: jul 2020 – februar 2021. (9 meseci)
Realizaciju projekta „Solidarna ekonomija za pravednije društvo“ finansijski podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. 

PODSTICANJE RAZVOJA SOCIJALNE I SOLIDARNE EKONOMIJE

         Kako je okruženje socijalnih preduzeća u Srbiji neregulisano i nedovoljno stimulišuće, delovanje aktera koji posluju u ovom sektoru je ograničeno. Pored socijalnih preduzeća koja karakteriše snaža motivacija, ali ograničenja u delovanju, OCD koje zagovaraju izmene i inovacije u politikama u ovoj oblasti, često iniciraju stvaranje socijalnih preduzeća. Ove organizacije nisu samo upoznate sa relevantnim politikama, već nude podršku u obliku finansiranja, edukacija i veština. Ove organizacije snažno su posvećene stvaranju održivog sistema podrške u sektoru socijalnog preduzetništva.
Rad sa socijalnim preduzećima i donosiocima odluka motivisan je glavnim ciljem da se stvore odgovarajuće politike i instrumenti koji će odgovoriti na potrebe socijalnih preduzeća u kontekstu održivosti i unapređenja njihovog poslovanja. Zagovaranje za prepoznavanje i adekvatnu podršku sektoru socijalnog preduzetništva u Srbiji od strane države, moguće je zajednički dati veliki doprinos brobi protiv socijalne isključenosi i zalaganju za izgradnju snažne društvene kohezije.
Nakon ostvarenih rezultata u 2019. godini, KoRSE nastavlja sa negovanjem partnerstva, a naročito na lokalnom nivou. Prva polovina 2020. godine obeležena je predizbornim i izbornim procesima, što čini neophodnim zalaganje za kontinuitet u državnom delovanju prema sektoru socijalnog preduzetništva. Namera je da se validira pristup predložen u okviru zakona i testiraju predložene mere podrške za sektor i da se obezbedi ekspertski i pristup nezavisan u odnosu na promene u državnim institucijama usled izbora. Pored pocesa donošenja politike, KoRSE će nastaviti intenzivnu promotivnu kampanju o socijalnom preduzetništvu kako bi ovu oblast učili razumljivijom i bližom široj javnosti.
Specifični ciljevi:
1. Validiranje predloga politika i mera podrške za razvoj sektora, kroz konsultacije sa zainteresovanim stranama i donosiocima odluka;
2. Informisana šira javnost o prednostima socijalnog preduzetništva za održivi razvoj lokalnih zajednica. 
Aktivnosti: Primena mehanizama konsultacija sa zainteresovanim stranama o budućnosti razvoja sektora socijalnog preduzetništva u Srbiji (3 konsultativna sastanka sa različitim stejkholderima); Preduzimanje različitih aktivnosti podizanja svesti prema ciljnim grupama kako bi bili informisani o prednostima socijalnog preduzetništva za lokalni društveno-ekonomski razvoj (blog i baza socijalnih preduzeća u Srbiji).
Trajanje projekta: april 2020 – novembar 2020. godine
KoRSE sprovodi projekat “Podsticanje razvoja socijalne i solidarne ekonomije” u kooperaciji sa Heinrich Boll Stiftung – predstavništvo Beograd.

Scroll to Top