Publikacije

Publikacije su rezultat naših kvalitativnih istraživanja u oblasti socijalnog preduzetništva, socijalne i solidarne ekonomije. Sadrže preglede stanja, naše ideje i stručna mišljenja. Njima informišemo i otvaramo prostor za dijalog o izazovima javnih politika važnih za sektor socijalne i solidarne ekonomije. Publikacije su vredno štivo za kreatore politika i donosioce odluka, socijalne preduzetnike, službenike javne uprave i lokalne samouprave, donatorsku zajednicu, organizacije civilnog društva, istraživače i medije.

Pored sopstvenih, izdvojili smo relevantne publikacije drugih izdavača za koje smatramo da su važne za razumevanje evolucije koncepta socijalnog preduzetništva, socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji i Evropi.