Solidarna ekonomija

Pojam solidarne ekonomije odnosi se na sferu proizvodnje i razmene dobara i usluga unutar sektora koji čine preduzeća i organizacije vođene društvenim, a ne čisto komercijalnim ciljevima.

Sfera solidarne ekonomije obuhvata širok spektar organizacionih oblika, zasnovanih na principima saradnje, solidarnosti i demokratskog upravljanja, i uglavnom uključuje: zadruge, socijalna preduzeća, asocijacije, fondacije, grupe za samopomoć, kooperativne banke i sisteme socijalnih finansija, alternativne prehrambene lance, fer trgovinske mreže, udruženja zaposlenih u neformalnom sektoru, kao i organizacije civilnog društva koje nastoje da prekinu zavisnost od donatorskih sredstava i ostvare samoodrživost.

Pojam solidarne ekonomije se često prepliće sa pojmom socijalne ekonomije, pri čemu se ova dva pojma uglavnom (opravdano) koriste kao sinonimi. Međutim, kao razlika između ova dva pojma moglo bi da se istakne to da se koncept socijalne ekonomije shvata kao korektiv i dopuna sadašnjem ekonomskom sistemu, dok koncept solidarne ekonomije zagovara transformaciju čitavog ekonomskog sistema na osnovu solidarnih principa.

Dakle, u samoj osnovi, koncept solidarne ekonomije ima za cilj kreiranje forme ekonomije koja se zasniva na pravičnosti, jednakosti i brizi o ugroženima umesto na profitu i neograničenoj akumulaciji bogatstva.

Publikacije