SAOPŠTENJE: Civilno društvo predložilo tekst Zakona o socijalnom preduzetništvu

  1. septembar 2019. godine

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije, koju čine Evropski pokret u Srbiji, Inicijativa za razvoj i saradnju, Smart Kolektiv i Trag fondacija, saopštava javnosti da je civilno društvo pripremilo Nacrt Zakona o socijalnom preduzetništvu i dostavilo nadležnim institucijama vlasti Republike Srbije na razmatranje.

Stručni tim koji je radio na Nacrtu Zakona o socijalnom preduzetništvu sačinjen je od članova sastavnih organizacija koji imaju više od 10 godina iskustva u praćenju razvoja sektora, pružanju podrške razvoju, zagovaranju adekvatnog pravnog prepoznavanja i zalaganju za razvoj celokupnog ekosistema za socijalne preduzetnike. U procesu izrade Nacrta učestvovali su i predstavnici Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Građanskih inicijativa, Evrokontakta iz Kruševca, Grupe 484 i drugi zainteresovani predstavnici civilnog sektora, a uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju u Srbiji (GIZ).

Smatramo da Nacrt zakona pruža izbalansirano rešenje koje na najbolji način zadovoljava i interes Vlade da jasno identifikuje korisnike podsticaja po osnovu socijalnog preduzetništva, ali i interes civilnog društva, privrede, time i celokupnog društva.

Predloženim rešenjima se:

  • socijalno preduzetništvo definiše u skladu sa međunarodnim standardima, definicijama i praksom;
  • uvodi status “socijalnog preduzeća”, koji garantuje povećanu društvenu odgovornost pravnih lica registrovanih u tom status, uvode mehanizmi državne i javne kontrole njihovog poslovanja, kao i transparentnost njihovog poslovanja;
  • uvažava interes privatnog sektora da budu prepoznat kao deo socijalnog preduzetništva, kada god obavlja aktivnosti od posebnog interesa za društvo (bez obzira da li ili ne uživa podsticaje po tom osnovu);
  • uvažava interes države i javnog sektora da se Zakonom ne propišu obaveze za koje nema sredstava u budžetu.

Nacrtom zakona se zbog toga široko definišu različiti nivoi socijalnog preduzetništva u odnosu na moguće korisnike i oblasti delovanja od posebnog značaja za društvo, a ostavlja se da se  Programom, odnosno dokumentima javnih politika, planiraju konkretne podsticajne mere, u skladu sa uslovima koji će se bliže uređivati samim Programom i pravilima u odnosu na konkretne podsticaje.

Predloženo rešenje “socijalno preduzeće” definiše kao poseban status pravnog lica, koji se stiče upisom u Registar, a ne kao posebnu pravnu formu kroz koju se obavlja delatnost. U tom smislu, takav status može steći svako pravno lice koje svoje “društveno odgovorno poslovanje” potvrdi kroz tri ograničenja koja mora uneti u svoje akte:

  • ograničenje raspolaganja profitom;
  • ograničenja prava osnivača na imovinu – zaključana imovina; i
  • ograničenja u smislu omogućavanja participativnog upravljanja pravnim licem.

Nacrt zakona omogućava svima (i onima koji se registruju kao “socijalno preduzeće” i onima koji to ne učine) da mogu da konkurišu za podsticaje države ili donatora, ako ispunjavaju uslove koji se navedu u Programu, odnosno konkursu. Nacrt zakona omogućava državi i donatorima da u Programu ili konkursu odrede uslove koje socijalni preduzetnik treba da ispunjava da bi aplicirao za sredstva.

Iz iznetih razloga smatramo da Nacrt zakona pruža optimalno rešenje u kome država definiše pojam socijalnog preduzetništva, ranjive grupe i oblasti od posebnog interesa, čime pokazuje da prepoznaje značaj socijalnog preduzetništva i socijalne ekonomije za društvo, a sa druge strane ostavlja sebi prostor da Programom, u skladu sa mogućnostima budžeta, u potpunosti planira podsticaje koje će dodeljivati tokom implementacije Zakona.

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije podržava usvajanje predatog Nacrta i pozitivno ocenjuje dosadašnju saradnju sa javnim institucijama, primarno Ministarstvom nadležnim za poslove rada i kabinetom Premijerke.

Koalicija, takođe, poziva nadležne institucije, pre svega Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, Ministarstvo privrede i Ministarstvo finansija, da u duhu dosadašnje dobre saradnje razmotre Nacrt i daju svoje doprinos finalizaciji višegodišnjeg rada na izradi zakona koji uređuje i podstiče razvoj sektora socijalnog preduzetništva.

Aktivnosti Koalicije za razvoj solidarne ekonomije sprovode se u kooperaciji sa Fondacijom Hajnrih Bel – predstavništvo Beograd.