Tržište kapitala

« Back to Glossary Index

Tržište kapitala (eng. CAPITAL MARKET) je tržište koje nastoji da poboljša efikasnost transakcija tako što povezuje dobavljače sa onima koji traže kapital i obezbeđuje mesto gde mogu da razmenjuju hartije od vrednosti. Obično su banke i investitori oni koji nude kapital, dok su oni koji traže uglavnom preduzeća, vlade i pojedinci. Tržišta kapitala se koriste za prodaju različitih finansijskih instrumenata, uključujući akcije (vlasnički udeo u preduzeću) i dužničke hartije od vrednosti (obveznice). Ova tržišta su podeljena u dve kategorije – primarna tržišta (emitovanje novih akcija i obveznica koje se prodaju investitorima) i sekundarna tržišta (na kojima se trguje već postojećim hartijama od vrednosti). Najčešća tržišta kapitala čine berza, tržište valutama i devizama, i tržište obveznica, i većina ovakvih tržišta je koncentrisana u velikim finansijskim centrima kao što su Njujork, London, Singapur i Hongkong.

« Povratak na stranicu rečnika