Treći sektor

« Back to Glossary Index

Treći sektor (eng. THIRD SECTOR) označava postojanje posebne sfere delovanja građana kroz razne vrste neprofitnih nevladinih institucija i organizacija. To je sektor koji je nezavistan od države (prvog sektora), iako se bavi temama i problemima kojima se bavi i država sa druge strane, ali to je i sektor čiji cilj nije stvaranje i uvećanje profita (kao što je to cilj profitnom sektoru). Budući da ne pripada ni sferi države, a ni sferi ekonomije i profita, nastao je termin treći sektor, koji od prva dva sektora preuzima područja delatnosti i metode rada, ali ne i ciljeve i svrhu zbog kojih postoji. Treći sektor čine organizacije civilnog društva, dobrotvorne organizacije, socijalna preduzeća, volonterske organizacije i slično.

« Povratak na stranicu rečnika