Socijalno preduzeće

« Back to Glossary Index

Socijalno preduzeće (eng. SOCIAL ENTERPRISE) je biznis koji posluje sa idejom da zaradom koju ostvari prodajom proizvoda ili usluga ispuni jasnu socijalnu misiju. Socijalna preduzeća su usmerena na ostvarivanje pozitivnog uticaja na zajednicu (društveni, socijalni i životna sredina) i zasnovana su na principima demokratskog upravljanja, principima participativnosti i principima ostvarenja socijalne pravde. Socijalna preduzeća obezbeđuju socijalnu uslugu i/ili dobra i usluge ranjivim kategorijama stanovništva (pristup stanovanju, zdravstvenoj zaštiti, pomoć starijim osobama, pomoć osobama sa invaliditetom, inkluzija ranjivih grupa, briga o deci, pristup zapošljavanju i obukama i sl.). Ova preduzeća često i zapošljavaju najranjivije kategorije društva (socijalno isključene osobe). Na taj način, ova preduzeća doprinose društvenoj koheziji, zapošljavanju i smanjenju nejednakosti. Socijalno preduzeće je uvedeno u pravni sistem Srbije Zakonom o socijalnom preduzetništvu.

« Povratak na stranicu rečnika