Rezervisana javna nabavka

« Back to Glossary Index

Rezervisana javna nabavka (eng. RESERVED PUBLIC PROCUREMENT) je postupak javne nabavke, definisan Zakonom o javnim nabavkama, u kojem mogu učestvovati samo ustanove, organizacije, udruženja ili privredni subjekti za radno osposobljavanje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, ako ta lica čine najmanje 30% zaposlenih, pri čemu svi učesnici u zajedničkoj ponudi i svi podizvođači moraju da budu iz navedene grupacije. Rezervisane javne nabavke ispoljavaju princip pozitivne diskriminacije koja podržava radnu integraciju lica sa invaliditetom, stvaraju društvenu korist i pomažu razvoj zajednica u kojima se sprovode.

« Povratak na stranicu rečnika