Mikrokreditiranje

« Back to Glossary Index

Mikrokreditiranje (eng. MICRO-CREDITING) označava pružanje finansijskih usluga, pozajmica, stanovništvu sa nižim prihodima, naročito siromašnom stanovništvu koje nastoji da pokrene sopstveni biznis i ekonomski se osamostali i ojača. Pored svoje osnovne uloge, mikrokreditiranje u savremenom svetu sve više postaje jedna od bitnijih poluga ekonomskog razvoja sa značajnim društveno-ekonomskim efektima. Osnovne karakteristike mikrokreditnih institucija i mikrokreditiranja odnose se na:

  • Relativno lak pristup kreditima, bez velikog administriranja i uslovljavanja;
  • Nepostojanje garancije za povratak kredita;
  • Zajmovi su namenjeni preduzetnicima i mikropreduzećima za pokretanje biznisa; 
  • Odobravaju se u veoma malim iznosima.
« Povratak na stranicu rečnika