Kapital

« Back to Glossary Index

Kapital (eng. CAPITAL) je širok pojam koji može da opiše sve što vlasnicima daje vrednost ili korist, kao što su fabrika i mašine, intelektualna svojina, kao što su patenti, ili finansijska imovina preduzeća ili pojedinca. Kapital u poslovanju se odnosi na zbir finansijskih sredstava potrebnih za proizvodnju dobara ili usluga. Ova sredstva se mogu koristiti za pokretanje procesa, pokrivanje dnevnih troškova ili rast i proširenje poslovanja. Dok se sam novac može tumačiti kao kapital, kapital se češće povezuje sa gotovinom koja se koristi u produktivne ili investicione svrhe. Poslovni kapital može da proizađe iz poslovanja preduzeća ili da se prikupi iz finansiranja duga ili kapitala.

« Povratak na stranicu rečnika