Inicijativa za socijalno preduzetništvo

« Back to Glossary Index

Inicijativa za socijalno preduzetništvo (eng. SOCIAL BUSINESS INITIATIVE) je inicijativa koju je pokrenula Evropska komisija 2011. sa ciljem stvaranja što povoljnijeg okvira i okruženja za nastajanje i poslovanje socijalnih preduzeća, inovacija i ključnih aktera u socijalnoj ekonomiji. Zasnovana je na tri glavna pravca za dalji napredak:

  • Poboljšati pristup finansijama;
  • Poboljšati vidljivost socijalnih preduzeća;
  • Optimizovati pravno okruženje.

Inicijativa za socijalno preduzetništvo je 2021. zamenjena evropskim Akcionim planom za socijalnu ekonomiju. 

« Povratak na stranicu rečnika