Evropski stub socijalnih prava

« Back to Glossary Index

Evropski stub socijalnih prava (eng. THE EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS) je skup konkretnih mera, zakona i propisa sa ciljem jačanja pravnih načela Evropske unije u oblasti socijalne zaštite i obezbeđivanja ostvarivanja prava građana. Temelji se na dvadeset ključnih načela podeljenih u tri grupe: 

  • Jednake mogućnosti i pristup tržištu rada; 
  • Dinamično tržište rada i pravedni uslovi rada; 
  • Javna podrška/socijalna zaštita i inkluzija. 

Evropski stub socijalnih prava podrazumeva jednake mogućnosti za sve, bez obzira na pol, rasnu ili etničku pripadnost, veru ili uverenje, invaliditet, starost i seksualnu orijentaciju. 

« Povratak na stranicu rečnika