Evropska socijalna povelja

« Back to Glossary Index

Evropska socijalna povelja (eng. EUROPEAN SOCIAL CHARTER)  je ugovor Saveta Evrope koji garantuje osnovna socijalna i ekonomska prava kao pandan Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, čija se sadržina odnosi na građanska i politička prava. Evropska socijalna povelja je potpisana 1961. u Torinu i ona garantuje širok spektar ljudskih prava u vezi sa zapošljavanjem, stanovanjem, zdravstvom, obrazovanjem, socijalnom zaštitom i blagostanjem. Poveljom se poseban akcenat stavlja na zaštitu ugroženih lica kao što su starije osobe, deca, osobe sa invaliditetom i migranti. Ova Povelja se smatra „socijalnim ustavom Evrope” i predstavlja suštinsku komponentu arhitekture ljudskih prava.

« Povratak na stranicu rečnika