Smernice za sticanje i registraciju statusa socijalnog preduzetništva

Posle više od decenije neuspešnih pokušaja kreiranja Zakona o socijalnom preduzetništvu, konačno se tokom 2021. godine došlo do modernog rešenja, usaglašenog između predstavnika države i organizacija civilnog društva, koji je usvojen 4. februara 2022. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Smernice za sticanje i registraciju statusa socijalnog preduzetništva su napisane sa ciljem upoznavanja pre svega socijalnih preduzeća ali i svih zainteresovanih sa novinama koje donosi Zakon. One nemaju pravnu snagu, već su napravljene sa idejom da pomognu čitaocima da bolje razumeju Zakon i način njegove primene.

Smernice objašnjavaju na koji način socijalna preduzeća, u različitim pravnim formama, mogu da steknu status socijalnog preduzetništva, kakve izmene je potrebno da donesu kako bi dobili taj status, i kakve obaveze proističu iz tog statusa. Čitanjem Smernica, mogu se steći osnovne informacije o oblasti socijalnog preduzetništva i dobiti slika (i definicija) osnovnih pojmova, kao što su: socijalna ekonomija, društveni (socijalni) cilj, društveno osetljive grupe, socijalno preduzetništvo, socijalne inovacije, socijalna preduzeća. Posebno je važno povezivanje pojma socijalnog preduzeća sa subjektom socijalnog preduzetništva koji je u zakonu ekvivalent ovom široko prihvaćenom pojmu u Evropi i svetu.

Tekst publikacije je nastao u okviru projekta “Program razvoja socijalnog preduzetništva – podrška sprovođenju zakona o socijalnom preduzetništvu” čije sprovođenje je omogućilo Nemačko savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj (BMZ) kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje. Publikacija je objavljena u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena”, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi i mišljenja autora izneti u ovoj publikaciji ne predstavljaju zvanične stavove Nemačkog saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj (BMZ), Evropske unije, ni Beogradske otvorene škole, i za njih je isključivo odgovoran autor.

Izdavač: Koalicija za razvoj solidarne ekonomije

Publikaciju možete preuzeti OVDE.