Preporuke za razvoj sektora socijalnog preduzetništva u Srbiji

„Preporuke za razvoj sektora socijalnog preduzetništva u Srbiji“ predstavljaju deo napora KoRSE-a za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj sektora socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji.  Reč je o najvažnijim predlozima KoRSE-a za dalje razmatranje ili integrisanje u Program razvoja socijalnog preduzetništva kao dokumenta javne politike kojim Vlada Republike Srbije planira mere podrške socijalnim preduzetnicima.

Zakon o socijalnom preduzetništvu je usvojen početkom 2022. godine. Legislativnim rešenjem je priznata postojeća praksa u sektoru socijalnog preduzetništva i prepoznata njegova društvena uloga kao poslovanja u kome se ostvarena dobit ulaže u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa. Međutim, reč je samo o početnom koraku jer je sektor nedovoljno razvijen i potrebno je dalje zajedničko delovanja javnog, privatnog i civilnog sektora u rešavanju sledećih izazova: a) nedovoljno razvijena institucionalni i pravni okvir za razvoj socijalnog preduzetništva; b) nedovoljan nivo finansijskih i drugih podsticaja razvoju sektora socijalnog preduzetništva i c) nedovoljna afirmisanost sektora socijalnog preduzetništva.

Savet za razvoj socijalnog preduzetništva Vlade Republike Srbije je inicirao izradu Programa čija se finalizacija, nakon konsultacija i javne rasprave, očekuje u što skorijem periodu. KoRSE je u drugoj polovini 2022. godine analizirao postojeći ragulatorni okvir, izvršio pregled dosadašnjih analiza i dostupnih podataka, još jednom konsultovao deo aktera, što je za ishod imalo pisanje ovih preporuka. Ideja za Program svakako ima više, ali su najvažnije sažete u okviru ovih preporuka.

Preporuke su  napisane u okviru projekta „Jačanje ekosistema socijalnog preduzetništva“. Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Izdavač: Koalicija za razvoj solidarne ekonomije

Preporuke možete preuzeti OVDE.