Solidarna ekonomija za pravednije društvo

Socijalna i solidarna ekonomija (SSE) predstavljaju etički, vrednosno zasnovan ekonomski razvoj koji daje prednost dobrobiti ljudi u odnosu na profit. U središtu samog koncepta su ljudi koji imaju aktivnu ulogu u oblikovanju svih dimenzija ljudskog života (ekonomska, socijalna, kulturna, politička i životna sredina). SSE postoji u svim sektorima ekonomije, proizvodnje, finansija, distribucije, razmene, potrošnje i upravljanja. SSE ciljano transformiše socijalni i ekonomski sistem koji uključuje javni, privatni i treći sektor u pravcu postizanja dobrobiti zajednice.

Otvaranje šireg dijaloga o razvoju društva (ne samo rasta) na temeljima SSE je važno za održiv i stabilan razvoj društva. Ovo je posebno važno u kontekstu novonastale krize izazvane Covid-19 pandemijom. Posledice tektonskog poremećaj koji je kriza izazvala će se tek videti, a mere koje se odnose na oporavak društva moraju uzeti u obzir potrebe svih slojeva društva. Stagnacija privrede, promene odnosa moći na globalnom nivou, tzv. Kriza solidarnosti u EU, su okolnosti koje će uticati i na to kako će se srpsko društvo trasirati na putu oporavka.

Nakon formiranja nove vlade, nastaviće se promišljati o tome koje mere podrške je potrebno doneti kako bi se pomoglo društvu da izađe iz krize. Ovo je prilika da se otvori dijalog o tome koje mere je potrebno usmeriti ka organizacijama SSE, kao inicijativama koje pokazuju najveću otpornost na krizu, zbog principa na kojima funkcioniše. Otvaranjem dijaloga o doprinosu koji SEE organizacije imaju za organski i održiv i razvoj društva, stvoriće se bolji uslov za nastanak novih inicijativa ovog tipa i ojačaće se postojeće, a time pomoći da se oporavak društva dešava na održiv, inkluzivan i pravičan način. Nadasve, prisustvo ovih inicijativa u javnom diskursu će ukazati na politički potencijal ovih inicijativa za transformaciju politika, privrede i celokupnog razvoja društva.

Projekat ima za cilj da doprinese većem aktivizmu građana i demokratizaciji društva, odnosno otvaranje dijaloga i zagovaranje socijalno održivih politika, solidarnosti i pravednosti kroz jačanje saradnje organizacija socijalne i solidarne ekonomije, akademske zajednice, think-tankova, sindikata, nevladinih organizacija, neformalnih grupa i društvenih pokreta.

Specifični ciljevi:

  1. Uspostavljanje dijaloga i saradnje između različitih aktera o razvoju društva na temeljima socijalne i solidarne ekonomije (SSE);
  2. Uvećanje baze znanja o socijalnoj i solidarnoj ekonomiji u Srbiji;
  3. Doprinos informisanju građana o alternativnim modelima društvenog razvoja i promovisanje kulture dijaloga i učešća građana u reformskim procesima

Aktivnosti: Priprema analitičkog materijala i policy preporuka o pravcima podrške sektoru SSE u post-covid periodu; Have your say! – Online alat za prikupljanje informacija o primerima dobre prakse tokom i nakon COVID-19 krize; Priprema i implementacija promotivne kampanje na društvenim mrežama.

Trajanje projekta: jul 2020 – februar 2021.

Realizaciju projekta „Solidarna ekonomija za pravednije društvo“ finansijski podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.