Pokret Polet

Program je kreiran sa namerom da unapredi i podrži proces reformi javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji tako što će pružiti finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovarajuza promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju. U okviru ekspertske podrške, osim mentora stručnjaka iz temetskih oblasti poziva, program na inovativan način uključuje i mlade – politikologe, ekonomiste, pravnike i druge – koji žele da steknu praksu u istraživanju i kreiranju predloga praktičnih politika i time doprinesu razvoju svojih zajednica.

Ključni segmenti programa su:

1) Podrška organizacijama civilnog društva

U cilju unapređenja kapaciteta organizacija civilnog društva da efektivno zagovaraju za izmene nacionalnih i lokalnih javnih politika, na programu će biti omogućen raznovrstan koncept podrške koji uključuje finansijsku podršku, obuke o javnom zagovaranju, ekspertsku podršku kroz mentorstva i rad sa multidisciplinarnim timovima mladih istraživača.

2) Podrška mladim istraživačima

Kroz program stručne prakse biće podržano 45 mladih, studenata i/ili postdiplomaca društvenih nauka da unaprede svoja teoretska znanja i steknu praktično iskustvo u istraživanju javnih politika i kreiranju predloga za njihovo unapređenje. Mladi će imati priliku da rade zajedno na istraživanju javnih politika u okviru multidisciplinarnih timova. 

3) Osnaživanje građana za uključivanje u procese donošenja odluka

U okviru programa posebna pažnja je posvećena povećanju vidljivosti socio-ekonomskih izazova na lokalnom i nacionalnom nivou, čime se želi doprineti većem uključivanju građana u procese donošenja odluka. Kroz komunikacione kanale partneri na programu, promovisaće teme koje zagovaraju organizacije civilnog društva i predlozi rešenja za koje se zagovara. Organizacije civilnog društva biće osnažene da kroz obuke, mentorstvo i alokaciju finansijskih sredstava intezivnije promovišu svoje aktivnosti kroz direktan rad sa građanima, drušvene mreže i putem tradicionalnih medija. Uspesi saradnje organizacija i mladih istraživača biće predstavljeni na godišnjim konferencijama, gde će uz medijsku podršku biti promovisane najbolje prakse, ali će se i skrenuti pažnja na izazove socio-ekonomskog razvoja u procesu EU integracija.

Trajanje programa: 1.2.2022 – 31.5.2025.

Trogodišnji program javnog zagovaranja u zajednici „Pokret Polet“ finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE).