Perspektiva solidarne ekonomije

Opšti cilj projekta “Perspektiva solidarne ekonomije” je da se da doprinos unapređenju okvira politika i
njihovih instrumenata kako bi doprinosile etabliranju socijalne ekonomije u različitim oblastima politike.
Specifični ciljevi projekta su:

 1. Predstavljanje pregleda politika i njihovih instrumenata koje je potrebno unaprediti kako bi
  inkorporirali perspektivu socijalne ekonomije. Predstavljanje pregleda politika u kojima
  organizacije socijalne ekonomije mogu potpomoći reforme doprineće boljem razumevanju i
  same socijalne i solidarne ekonomije i njene uloge u društvu, ali i politike koja se analizira.
 2. Unapređenje dijaloga zainteresovanih aktera o temi socijalne ekonomije kako bi se došlo do
  zajedničkog razumevanja o daljem etabliranju socijalne ekonomije.
  Planirane aktivnosti na projektu su:
 3. Priprema i implementacija sastanaka sa zainteresovanim stranama o socijalnoj ekonomiji ;
 4. Priprema i distribucija preporuka za uvođenje perspektive socijalne ekonomije u politike i
  instrumente politike i promocija preporuka;
 5. Mapiranje organizacija socijalne ekonomije i priprema preporuka o trendovima u razvoju
  organizacija socijalne ekonomije i promocija preporuka;
 6. Priprema, objavljivanje i promovisanje blogova o socijalnoj ekonomiji);
  Projekat se realizuje u period od oktobra 2022. do maja 2023. godine a finansijski je podržan u okviru
  programa „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije EU- Europe ASAP“, koji BOŠ sprovodi uz
  podršku Švedske, na osnovu ugovora između Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida) i BOŠ-a.