Mapiranje ekosistema socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji

Socijalna i solidarna ekonomija (SSE) je polje u kome deluju socijalna preduzeća (SP), koja ekonomskim aktivnostima ostvaruju različite socijalne ciljeve. Prema relevantnim istraživanjima u Evropi i Srbiji, SSE predstavlja održivo rešenje za uravnoteženje ekonomskih, socijalnih i ekoloških ciljeva (destabilisanih negativnim pristupima rastu, a pojačani KOVID-19 krizom). U Srbiji, SSE je nerazvijena – javni sektor i državna uprava je ne prepoznaju, nema stabilnih izvora podrške, ni institucija koje bi je promovisale. Kompletan ekosistem SSE nije identifikovan (svi akteri nisu prepoznati) – što je dodatna potvrda nerazvijenosti. Do sada se najviše radilo na etabliranju jednog tipa aktera: SP, a fokus same KoRSE bio je na uspostavljanju regulatornog okvira za razvoj SP i promocija nekih praksi SSE, i zastupanju i koordinaciji SP, posredničkih organizacija, javnih institucija i slično. KoRSE to iskustvo želi iskoristiti da uključi veći broj aktera. Mapiranje aktera i utvrđivanje karakteristika i potencijala celokupnog ekosistema, KoRSE vidi u realizaciji sledećih aktivnosti:
a) kapacitiranja postojećih i razvijanja nedostajućih aktera i praksi SSE;
b) stvaranja širih savezništava za snažnije i participativnije zagovaranje politika i uopšte povoljnijeg okvira za razvoj SSE.

Osnovni cilj projekta: Etabliranje celokupnog ekosistema socijalne i solidarne ekonomije koji doprinosi održivom i solidarnom razvoju društva.

Specifični ciljevi:
Do avgusta 2022, istražiti i mapirati postojeće aktere, prakse, kapacitete i resurse u polju SSE u Srbiji, i utvrditi nedostajuće.
Do avgusta 2022, povezati aktera SSE u Srbiji oko oblasti kapacitiranja i zajedničkih zagovaračkih platformi.
Tokom projekta, promovisati širi koncept SSE, različite aktere SSE i oblasti oko kojih se akteri povezuju i sarađuju.

Trajanje: 01.08.2021. – 31.07.2022.

Realizaciju projekta „Mapiranje sistema socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji“ finansijski podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.