Jačanje ekosistema socijalnog preduzetništva.

Zakon o socijalnom preduzetništvu je usvojen početkom 2022. godine nakon decenije intenzivnog rada sa donosiocima odluka. Na ovaj način, sektor socijalnog preduzetništva je postao deo pravnog sistema u Republici Srbiji. Istovremeno je osigurana njegova prepoznatljivost među institucijama i postao je oblast koju treba uzeti u obzir prilikom formulisanja, izmena i donošenja javnih politika od značaja za njegov razvoj. 

Međutim postojanje zakona ne garantuje njegovu primenu, odnosno unapređenje okruženja za delovanje socijalnih preduzeća i poboljšanje položaja njihovih korisnika. Sprovođenje zakona zavisi od političke podrške, operativnosti Saveta za razvoj socijalnog preduzetništva i Programa za razvoj socijalnog preduzetništva. Trenutak je u kome se očekuje izrada pomenutog Programa  kao dokumenta javne politike čija će sadržina odrediti konkretne mehanizme primene zakona. 

Socijalno preduzetništvo je multisektorska tema koja može osigurati dugoročno rešavanje niza društvenih problema. Otuda je u izradi Programa važno ukazati na izmene drugih politika i zakona koji direktno utiču na razvoj socijalnog preduzetništva poput unapređenja politika i zakona u oblasti socijalne zaštite, oporezivanja, mladih, inovacija, malih i srednjih preduzeća i drugih. Pored toga, važno je uključiti građane i uzeti u obzir potrebe lokalnih zajednica na koje može biti odgovoreno adekvatnom primenom legislative u ovoj oblasti.

Osnovni cilj projekta je doprinos sprovođenju Zakona o socijalnom preduzetništvu i institucionalizaciji socijalnog preduzetništva u Republici Srbiji.

Specifični ciljevi projekta su: a) integrisanje potreba lokalnih zajednica u politike od značaja za razvoj socijalnog preduzetništva i b) promocija socijalnog preduzetništva u lokalnim zajednicama.

Aktivnosti projekta obuhvataju sprovođenje konsultativnih sastanaka na lokalnom i nacionalnom nivou, zatim razvoj i podizanje online alata za mapiranje potreba lokalnih zajednica koje mogu biti zadovoljene socijalnim preduzetništvom; izradu preporuka za unapređenje povezanih politika važnih za unapređenje socijalnog preduzetništva; sprovođenje informativne kampanje.

Trajanje: 1.5.2022 – 30.4.2023. godine.

Projekat se realizuje u okviru ACT projekta, koji u partnerstvu sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, a koji se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.