Dijalog o socijalnom preduzetništvu

Zakon o socijalnom preduzetništvu usvojen je u februaru 2022, a njegova primena otpočeće u 15.11.2022. nakon decenije rada i promenjivih odnosa između civilnog društva i javnih institucija. Donošenjem zakona priznata je postojeća praksa u sektoru socijalnog preduzetništva i institucionalno prepoznat doprinos održivosti lokalnih zajednica, društvenom uključivanju ranjivih grupa, pravednijoj digitalnoj i zelenoj tranziciji. 

Kratkoročno posmatrano, odsustvo konkretnih uputstava za registraciju socijalnih preduzeća i dodatnog korpusa praktičnog znanja otežaće sam početak sprovođenja Zakona. Socijalna preduzeća bez dovoljno znanja i detaljnih informacija, ostaće bez motivacije da registruju status i ispune druge obaveze predviđene ovim pravnim aktom. Istovremeno, otežava se institucijama bolje upoznavanje izazova i potreba sektora. U tom duhu, od izuzetne je važnosti da se zajedničkim naporima aktera započne proces implementacije Zakona. 

Kako je i sam Zakon izrađen kroz saradnju različitih aktera, Program razvoja socijalnog preduzetništva se na isti način razvija, kroz saradnju predstavnika razlitih zainteresovanih strana u Savetu za socijalno preduzetništvo, izuzetno je važno da se održi, čak i intenzivira, dinamika dijaloga između OCD-a i javnih institucija. Na taj način, svi akteri će razviti osećaj vlasništva nad temom, razviti znanja i svest o različitim ulogama koje akteri imaju u primeni zakona i na taj način potpomoći i promociji sektora.

Opšti cilj projekta je da doprinese implementaciji Zakona o socijalnom preduzetništvu, dijalogom javnih vlasti i civilnog društva.

Specifični ciljevi:

  1. Intenziviranje  komunikacije javnih vlasti i OCD u cilju izgradnje međusobnog poverenja;
  2. Donošenje procedure za implementaciju zakona zajedničkim radom javnih vlasti i OCD u formi Smernica za implementaciju Zakona o socijalnom preduzetništvu;
  3. Uvećanje znanja o praksi socijalnog preduzetništva među građanima.

Aktivnosti na projektu:

  1. Formalno održavanje dijaloga javnih vlasti i civilnog društva 
  2. Izrada Smernica za sprovođenje Zakona 
  3. Sprovođenje promotivne kampanje osnaživanja sektora socijalne ekonomije 
  4. Sprovođenje monitoringa i evaluacije projektnih aktivnosti projektu:

Trajanje projekta: 1.10.2022 – 31.7.2023.

Projekat se sprovodi u okviru Programa podrške civilnom društvu „Dijalog promena“ koji se sprovodi u okviru projekta „Dijalog promena-podrška reformama kroz saradnjuorganizacija civilnog društva i javnih vlasti“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom kao i u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije, a na osnovu ugovora između Delegacije Evropske unije u Srbiji.