Jačanje ekosistema socijalnog preduzetništva

Zakon o socijalnom preduzetništvu je usvojen početkom 2022. godine nakon decenije intenzivnog rada sa donosiocima odluka. Na ovaj način, sektor socijalnog preduzetništva je postao deo pravnog sistema u Republici Srbiji. Istovremeno je osigurana njegova prepoznatljivost među institucijama i postao je oblast koju treba uzeti u obzir prilikom formulisanja, izmena i donošenja javnih politika od značaja za njegov razvoj. 

Međutim postojanje zakona ne garantuje njegovu primenu, odnosno unapređenje okruženja za delovanje socijalnih preduzeća i poboljšanje položaja njihovih korisnika. Sprovođenje zakona zavisi od političke podrške, operativnosti Saveta za razvoj socijalnog preduzetništva i Programa za razvoj socijalnog preduzetništva. Trenutak je u kome se očekuje izrada pomenutog Programa  kao dokumenta javne politike čija će sadržina odrediti konkretne mehanizme primene zakona. 

Socijalno preduzetništvo je multisektorska tema koja može osigurati dugoročno rešavanje niza društvenih problema. Otuda je u izradi Programa važno ukazati na izmene drugih politika i zakona koji direktno utiču na razvoj socijalnog preduzetništva poput unapređenja politika i zakona u oblasti socijalne zaštite, oporezivanja, mladih, inovacija, malih i srednjih preduzeća i drugih. Pored toga, važno je uključiti građane i uzeti u obzir potrebe lokalnih zajednica na koje može biti odgovoreno adekvatnom primenom legislative u ovoj oblasti.

Osnovni cilj projekta je doprinos sprovođenju Zakona o socijalnom preduzetništvu i institucionalizaciji socijalnog preduzetništva u Republici Srbiji.

Specifični ciljevi projekta su: a) integrisanje potreba lokalnih zajednica u politike od značaja za razvoj socijalnog preduzetništva i b) promocija socijalnog preduzetništva u lokalnim zajednicama.

Aktivnosti projekta obuhvataju sprovođenje konsultativnih sastanaka na lokalnom i nacionalnom nivou, zatim razvoj i podizanje online alata za mapiranje potreba lokalnih zajednica koje mogu biti zadovoljene socijalnim preduzetništvom; izradu preporuka za unapređenje povezanih politika važnih za unapređenje socijalnog preduzetništva; sprovođenje informativne kampanje.

Trajanje: 1.5.2022 – 30.4.2023. godine.

Projekat se realizuje u okviru ACT projekta, koji u partnerstvu sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, a koji se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.

Mapa socijalnih preduzeća

Projekat je zasnovan na prethodnom projektu „SSEN“ koji je podržao Višegradski fond. U osnovi projekta je realizacija inicijatve izrade online mape sa informacijama o socijalnim preduzećima iz regiona V4 i WB6. Projektne aktivnosti u vidu trening kursa, umrežavanja i konferencije će se realizovati kao podrška umrežavanju socijalnih preduzeća, omladinskih organizacija i obrazovnih institucija u cilju izgradnje partnerstva i povećanja interesovanja mladih za preduzetništvo. Projekat teži da socijalna preduzeća učini vidljivijima vidljivijima i dostupnijima širom partnerskih zemalja, ojača kapacitete za umrežavanje između socijalnih preduzeća i poveća veštine prezentovanja proizvoda, usluga i misije. Štaviše, cilj je da socijalna preduzeća postanu vidljivija i dostupnija, ne samo za ljude iz neposrednog okruženja, već i za one koji dolaze iz drugih zemalja, upoznati su sa konceptom, motivisani da kupuju proizvode ili angažuju usluge, ali nisu u mogućnosti da pronađu informacije o socijalnim preduzećima u regionu.

Ključni inovativni element projekta je finalni proizvod – MAPA – praktičan onlajn alat dostupan široj publici, a ne samo određenoj grupi krajnjih korisnika. MAPA će pružiti informacije u različitim razmerama: od osnovnih informacija o društvenom preduzeću, njegovom proizvodu, uslugama, adresi; informacije za potencijalnog kupca za kratke informacije o cilju preduzeća, potrebama u smislu međusektorske saradnje; – informacije za potencijalne partnere I u nekim slučajevima će uključivati intervjue sa predstavnicima samih socijalnih preduzeća; – da privuče pažnju, da podstakne interesovanje da postane društveni preduzetnik, da podeli priču o značaju socijalnih preduzeća u odnosu na suočavanje sa društvenim izazovima. Osam partnera iz 8 zemalja radiće 13 meseci na izradi digitalnog alata za regionalnu saradnju u oblasti socijalnog preduzetništva.

Osnovni cilj projekta: izgradnja online mape socijalnih preduzeća iz Makedonije, Poljske, Slovačke, Crne Gore, Mađarske, Albanije, Češke i Srbije.

Aktivnosti: Pripremni partnerski sastanak, online obuka za mlade, događaj za umrežavanje: Učiniti socijalna preduzeća vidljivim i povezanim, mapa socijalnih preduzeća u zemljama učesnicama, konferencija: Učiniti socijalno preduzetništvo vidljivim i međusektorskim

Trajanje: 01.10.2021. – 01.12.2022

Projekat predvodi Savet mladih – Kruševo iz Makedonije u konzorcijumu partnera: Evropska fondacija za ljudski razvoj (Poljska), Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (Srbija), ADEL Slovačka (Slovačka), NGO Prima (Crna Gora), Udruženje MEOUT (Mađarska), Mreža mladih profesionalaca (Albanija) i Misija: Povezivanje (Češka Republika).

Realizacija projekta podržana je od strane Erasmus+ fonda i Višegradskog fonda.

Mapiranje sistema socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji

Socijalna i solidarna ekonomija (SSE) je polje u kome deluju socijalna preduzeća (SP), koja ekonomskim aktivnostima ostvaruju različite socijalne ciljeve. Prema relevantnim istraživanjima u Evropi i Srbiji, SSE predstavljaja održivo rešenje za uravnoteženje ekonomskih, socijalnih i ekoloških ciljeva (destabilisanih negativnim pristupima rastu, a pojačani KOVID-19 krizom). U Srbiji, SSE je nerazvijena – javni sektor i državna uprava je ne prepoznaju, nema stabilnih izvora podrške, ni institucija koje bi je promovisale. Kompletan ekosistem SSE nije identifikovan (svi akteri nisu prepoznati) – što je dodatna potvrda nerazvijenosti. Do sada se najviše radilo na etabliranju jednog tipa aktera: SP, a fokus same KoRSE bio je na uspostavljanju regulatornog okvira za razvoj SP i promocija nekih praksi SSE, i zastupanju i koordinaciji SP, posredničkih organizacija, javnih institucija i slično. KoRSE to iskustvo želi iskoristiti da uključi veći broj aktera.

Mapiranje aktera i utvrđivanje karakteristika i potencijala celokupnog ekosistema, KoRSE vidi u realizaciji sledećih aktivnosti:
a) kapacitiranja postojećih i razvijanja nedostajućih aktera i praksi SSE;
b) stvaranja širih savezništava za snažnije i participativnije zagovaranje politika i uopšte povoljnijeg okvira za razvoj SSE.

Osnovni cilj projekta: Etabliranje celokupnog ekosistema socijalne i solidarne ekonomije koji doprinosi održivom i solidarnom razvoju društva.

Specifični ciljevi:
Do avgusta 2022, istražiti i mapirati postojeće aktere, prakse, kapacitete i resurse u polju SSE u Srbiji, i utvrditi nedostajuće.
Do avgusta 2022, povezati aktera SSE u Srbiji oko oblasti kapacitiranja i zajedničkih zagovaračkih platformi.
Tokom projekta, promovisati širi koncept SSE, različite aktere SSE i oblasti oko kojih se akteri povezuju i sarađuju.

Trajanje: 01.08.2021. – 31.07.2021

Realizaciju projekta „Mapiranje sistema socijalne i solidarne ekonomije u Srbiji“ finansijski podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Podrška razvoju ekosistema za socijalna preduzeća

Kroz ovaj projekat Koalicija će adresirati goruće pitanje definisanja socijalnih preduzeća u Srbiji i nizak nivo znanja i informacija građana o socijalnoj i solidarnoj ekonomiji. Koalicija želi da sve zainteresovane strane imaju sveobuhvatne, tačne, pravovremene i neophodne informacije o solidarnoj ekonomije, a posebno da imaju veće znanje i razumevanje njenog potencijala za pozitivne društvene promene, njenog društvenog uticaja, u cilju motivisanja da se uključe u razvoj sektora.

Ciljevi projekta:
1. Razviti strukturu i sadržaj registra socijalnih preduzeća kao podrška u tekućem procesu razvoja politika za sektor;
2. Izgraditi kapacitete javnih institucija, Koalicije i socijalnih preduzeća za veću profesionalizaciju svog rada u oblasti socijalnog preduzetništva;
3. Podizanje svesti javnih službenika, (socijalnih) preduzetnika i građana uopšte o uticaju socijalne i solidarne ekonomije

Trajanje projekta: maj 2021 – februar 2022 (12 meseci)

Projekat je podržan od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ) kroz Nemačko-Srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje.

Od temelja: Podsticaj razvoja ekosistema socijalnog preduzetništva zarad kreiranja otpornih lokalnih zajednica

Omladinske organizacije, ministarstva i lokalne samouprave u različitim delovima sveta prepoznali su potrebu za istraživanjem načina za podsticanje socijalne, ekonomske i ekološke otpornosti lokalnih zajednica stvaranje novih tržišta rada za mlade. Istaknuta je potreba za saradnjom u izgradnji podržavajućeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva. Prepoznat je jaz između ideja socijalnog preduzetništva i komercijalizacije u okviru lokalnih ekonomija, kao i potreba za razvojem nove metodologije koja može doprineti unapređenju socijalno-preduzetničkih aktivnosti. Projekat u fokusu ima razvoj metodologije mapiranja socijalno-preduzetničkih akvinosti mladih, u lokalnim zajednicama. Projektom je obuhvaćeno 11 organizacija iz sledećih zemalja: Severna Makedonija, Kostarika, Južna Afrika, Rumunija, Bugarska, Slovenija, Austrija, Danska, Ekvador, Srbija i Peru. Projekat će obuhvatiti niz aktivnosti za izgradnju kapaciteta i mobilnosti omladinskih organizacija u oblasti socijalnog preduzetništva.

Cilj projekta je podizanje kapaciteta omladinskih organizacija kako bi mladim ljudima bila pružena prilika da razviju preduzetnički način razmišljanja i da zadovolje potrebe svoje lokalne zajednice kroz formu socijalnog preduzetništva.

Specifični ciljevi projekta su:
1. Analiza uslova u lokalnih zajednica uključenih u projekat i sticanje boljeg razumevanje izazova ili potencijala povezanih sa stvaranjem podsticajnog okruženja za socijalno preduzetništvo;
2. Uspostavljanje partnerstva između omladinskih organizacija i predstavnika lokalnih samouprava;
3. Razvoj kapaciteta omladinskih radnika, lidera, predstavnika lokalnih samouprava da mladim ljudima, a pogotovo mladim ljudima koji pripadaju ugroženim društvenim grupama, pruže šansu za unapređenje preduzetničkog načina razmišljanja i transformaciju ideja u socijalna preduzeća;
4. Razvoj akcionih planova koji vode stvaranju podsticajnog okruženja za socijalno preduzetništvo;
5. Razmena dobrih praksi između zemalja učesnica projekta.

Aktivnosti: Usmerene na izgradnju kapaciteta (početni sastanak, evaluacioni sastanci, lokalna istraživanja, radionice) i aktivnosti usmerene na jačanje mobilnosti (dva seminara i dve obuke). Projekat će biti usmeren na nastavak zajedničkog rada i saradnje uključenih organizacija aktivnih u oblasti socijalnog preduzetništva sa posebnim fokusom na stvaranje podsticajnijih socijalno-preduzetničkih okruženja kroz razvoj metodologije mapiranja i podizanje kapaciteta omladinskih organizacija da ovu metodologiju primene u svom radu. Metodologija će sadržati okvir koji se sastoji od liste pokazatelja za uspeh zasnovanih na dokazima; omogućavanje omladinskim organizacijama da analiziraju uslove i trendove u lokalnim zajednicama kako bi bolje razumeli socijalno-preduzetničke ekosisteme i bolje identifikovali područje fokusa i potencijalne partnere.

Trajanje projekta: jun 2021 – jun 2022. (12 meseci)

KoRSE je partner na projektu koji se sprovodi u okviru ERASMUS+ programa. Vodeći partner na projektu je Omladinski savez Kruševo iz Makedonije, dok partnerske omladinske organziacije dolaze iz Austrije, Kosta Rike, Rumunije, Južne Afrike, Slovenije, Ekvadora, Bugarske, Srbije i Perua.

Odgovor na socioekonomske efekte covid 19 oandemije na osetljive - nisko plaćene, neformalne i GIG radnike

Socijalna i solidarna ekonomija (SSE) predstavljaju etički, vrednosno zasnovan ekonomski razvoj koji daje prednost dobrobiti ljudi u odnosu na profit. U središtu samog koncepta su ljudi koji imaju aktivnu ulogu u oblikovanju svih dimenzija ljudskog života (ekonomska, socijalna, kulturna, politička i životna sredina). SSE postoji u svim sektorima ekonomije, proizvodnje, finansija, distribucije, razmene, potrošnje i upravljanja. SSE ciljano transformiše socijalni i ekonomski sistem koji uključuje javni, privatni i treći sektor u pravcu postizanja dobrobiti zajednice.

Otvaranje šireg dijaloga o razvoju društva (ne samo rasta) na temeljima SSE je važno za održiv i stabilan razvoj društva. Ovo je posebno važno u kontekstu novonastale krize izazvane Covid-19 pandemijom. Posledice tektonskog poremećaj koji je kriza izazvala će se tek videti, a mere koje se odnose na oporavak društva moraju uzeti u obzir potrebe svih slojeva društva. Stagnacija privrede, promene odnosa moći na globalnom nivou, tzv. Kriza solidarnosti u EU, su okolnosti koje će uticati i na to kako će se srpsko društvo trasirati na putu oporavka.

Nakon formiranja nove vlade, nastaviće se promišljati o tome koje mere podrške je potrebno doneti kako bi se pomoglo društvu da izađe iz krize. Ovo je prilika da se otvori dijalog o tome koje mere je potrebno usmeriti ka organizacijama SSE, kao inicijativama koje pokazuju najveću otpornost na krizu, zbog principa na kojima funkcioniše. Otvaranjem dijaloga o doprinosu koji SEE organizacije imaju za organski i održiv i razvoj društva, stvoriće se bolji uslov za nastanak novih inicijativa ovog tipa i ojačaće se postojeće, a time pomoći da se oporavak društva dešava na održiv, inkluzivan i pravičan način. Nadasve, prisustvo ovih inicijativa u javnom diskursu će ukazati na politički potencijal ovih inicijativa za transformaciju politika, privrede i celokupnog razvoja društva.

Projekat ima za cilj da doprinese većem aktivizmu građana i demokratizaciji društva, odnosno otvaranje dijaloga i zagovaranje socijalno održivih politika, solidarnosti i pravednosti kroz jačanje saradnje organizacija socijalne i solidarne ekonomije, akademske zajednice, think-tankova, sindikata, nevladinih organizacija, neformalnih grupa i društvenih pokreta.

Specifični ciljevi projekta su:
1. Uspostavljanje dijaloga i saradnje između različitih aktera o razvoju društva na temeljima socijalne i solidarne ekonomije (SSE);
2. Uvećanje baze znanja o socijalnoj i solidarnoj ekonomiji u Srbiji;
3. Doprinos informisanju građana o alternativnim modelima društvenog razvoja i promovisanje kulture dijaloga i učešća građana u reformskim procesima na lokalnom i nacionalnom nivou.

Aktivnosti: Priprema analitičkog materijala i policy preporuka o pravcima podrške sektoru SSE u post-covid periodu; Have your say! – Online alat za prikupljanje informacija o primerima dobre prakse tokom i nakon COVID-19 krize; Priprema i implementacija promotivne kampanje na društvenim mrežama.

Trajanje projekta: jul 2020 – februar 2021. (9 meseci)

Realizaciju projekta „Solidarna ekonomija za pravednije društvo“ finansijski podržava Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Podsticanje razvoja socijalne i solidarne ekonomije

Kako je okruženje socijalnih preduzeća u Srbiji neregulisano i nedovoljno stimulišuće, delovanje aktera koji posluju u ovom sektoru je ograničeno. Pored socijalnih preduzeća koja karakteriše snaža motivacija, ali ograničenja u delovanju, OCD koje zagovaraju izmene i inovacije u politikama u ovoj oblasti, često iniciraju stvaranje socijalnih preduzeća. Ove organizacije nisu samo upoznate sa relevantnim politikama, već nude podršku u obliku finansiranja, edukacija i veština. Ove organizacije snažno su posvećene stvaranju održivog sistema podrške u sektoru socijalnog preduzetništva.

Rad sa socijalnim preduzećima i donosiocima odluka motivisan je glavnim ciljem da se stvore odgovarajuće politike i instrumenti koji će odgovoriti na potrebe socijalnih preduzeća u kontekstu održivosti i unapređenja njihovog poslovanja. Zagovaranje za prepoznavanje i adekvatnu podršku sektoru socijalnog preduzetništva u Srbiji od strane države, moguće je zajednički dati veliki doprinos brobi protiv socijalne isključenosi i zalaganju za izgradnju snažne društvene kohezije.

Nakon ostvarenih rezultata u 2019. godini, KoRSE nastavlja sa negovanjem partnerstva, a naročito na lokalnom nivou. Prva polovina 2020. godine obeležena je predizbornim i izbornim procesima, što čini neophodnim zalaganje za kontinuitet u državnom delovanju prema sektoru socijalnog preduzetništva. Namera je da se validira pristup predložen u okviru zakona i testiraju predložene mere podrške za sektor i da se obezbedi ekspertski i pristup nezavisan u odnosu na promene u državnim institucijama usled izbora. Pored pocesa donošenja politike, KoRSE će nastaviti intenzivnu promotivnu kampanju o socijalnom preduzetništvu kako bi ovu oblast učili razumljivijom i bližom široj javnosti.

Specifični ciljevi:
1. Validiranje predloga politika i mera podrške za razvoj sektora, kroz konsultacije sa zainteresovanim stranama i donosiocima odluka;
2. Informisana šira javnost o prednostima socijalnog preduzetništva za održivi razvoj lokalnih zajednica.

Aktivnosti: Primena mehanizama konsultacija sa zainteresovanim stranama o budućnosti razvoja sektora socijalnog preduzetništva u Srbiji (3 konsultativna sastanka sa različitim stejkholderima); Preduzimanje različitih aktivnosti podizanja svesti prema ciljnim grupama kako bi bili informisani o prednostima socijalnog preduzetništva za lokalni društveno-ekonomski razvoj (blog i baza socijalnih preduzeća u Srbiji).

Trajanje projekta: april 2020 – novembar 2020. godine

KoRSE sprovodi projekat “Podsticanje razvoja socijalne i solidarne ekonomije” u kooperaciji sa Heinrich Boll Stiftung – predstavništvo Beograd.