Projekti Arhiva

Projekat 2017 – 01

POČELO JE 2010. GODINE

Koaliciju za razvoj socijalnog preduzetništva (KorSP) osnovali smo 22. aprila 2010. godine kao neformalnu mrežu organizacija koje se bave podrškom razvoju solidarnog preduzetništva. Trag fondacija, Evropski pokret u Srbiji (EPuS), Grupa 484, Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) i Smart kolektiv su se okupili kako bi se njihovi raznoliki, ali kompatibilni metodi rada stavili u funkciju razvoja sektora.

Koalicija od 2010. godine

Ponosni smo na partnerstva koja smo uspostavili i inicijative koje smo pokrenuli ili bili njihov deo. Na samom početku rada, u septembru 2010. godine, bili smo jedan od partnera Erste Fondacije u organizaciji „Social Business Tour“ programa u Beogradu. „Social Business Tour“ je zajednička inicijativa Erste Fondacije, Erste Grupe, „good.bee Credit“ finansijske institucije i Gramin kreativne laboratorije, pod pokroviteljstvom profesora Muhameda Junusa, usmerena na promovisanje koncepta socijalnog biznisa.

Tokom 2010. i 2011. godine realizovali smo prvi zajednički projekat „Program stručne podrške za unapređenje poslovanja socijalnih preduzeća“, u okviru programa „Zapošljavanje i migracije mladih” četiri agencije Ujedinjenih nacija (UNDP, ILO, UNICEF i IOM) u saradnji sa nacionalnim i lokalnim partnerima, uz finansijsku podršku španskog Fonda za dostizanje milenijumskih ciljeva razvoja (MDG F). Ideja programa je bila da se već pokrenutim solidarnim preduzećima obezbedi stručna podrška i tako unapredi njihovo poslovanje, kao i da se identifikuju i promovišu primeri dobre prakse da bi poslužili kao podsticaj drugima za pokretanje sličnih inicijativa.

Najveće napore smo ulagali u promociju solidarne i socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva. Mladima smo se bavili tokom 2013. godine u okviru projekta „Inovativa“, uz podršku Solidar Suisse — Kancelarije u Beogradu. Cilj nam je bio da promovišemo uključivanje mladih u socijalno-preduzetničke inicijative. Radili smo sa mladima i sa donosiocima odluka u lokalnim zajednicama. Za potrebe projekta je izrađena publikacija o socijalnom preduzetništvu. Tokom 2013 i 2014. bavili smo se približavanjem koncept socijalne i solidarne ekonomije približimo što širem krugu zainteresovanih pojedinaca i grupa u Srbiji kroz uređivanje i distribuciju biltena o socijalnom preduzetništvu. Bilten je izlazio uz podršku TACSO kancelarije u Srbiji (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva).

Naše aktivnosti zastupanja smo započeli tokom 2012. godine, kada se donosioci odluka u Srbiji počinju interesovati za potencijale solidarnog preduzetništva, pre svega u zapošljavanju različitih marginalizovanih grupa, Koalicija se aktivno uključuje u diskusiju o javnim politikama. Bili smo članovi radnih grupa za izradu Zakona o socijalnom preduzetništvu i zalažemo za donošenje sveobuhvatne politike koja bi na holistički način odgovorila na potrebe sektora.

Tokom 2019. godine inicirali smo intenzivan proces konsultacija sa svim zainteresovan stranama kako bi se ponudio sveobuhvatan zakon o socijalnom preduzetništvu. Kao rezultat tog procesa, nastala je Ex-ante analiza o sektoru socijalnog preduzetništva i predlog Zakona o socijalnom preduzetništvu koje je izradilo civilno društvo uz podršku Kabineta premijerke, Republičkog sekretarijata za javnu politiku, Tima za smanjenje siromašta i socijalno uključivanje i Nemačke razvojen saradnje (GIZ). Zakon je poslat resornom ministarstvu i očekuje se njegovo razmatranje u narednom periodu.

Na regionalnom i evropskom nivou smo takođe bili aktivni. Motivisani i oslonjeni na Strazburšku deklaraciju koja definiše prioritete i preporuke za delovanje institucija Evropske unije u razvoju socijalnog preduzetništva, početkom 2014. godine smo pripremili regionalnu deklaraciju kojom smo želeli da podstaknemo razvoj nacionalnih javnih politika o solidarnom preduzetništvu u državama Zapadnog Balkana i Turske. Zajedno sa predstavnicama organizacija civilnog društva iz regiona, 14. marta 2014. godine potpisali smo „Beogradsku deklaraciju o razvoju socijalnog preduzetništva u regionu Zapadnog Balkana i Turske“. Deklaraciju je potpisalo više od 450 organizacija iz regiona, što je bio značajan korak za prikupljanje šire podrške i postizanje legitimiteta inicijative koja za cilj ima predlaganje mera nacionalnim, regionalnim i evropskim institucijama za unapređenje nacionalnog i regionalnog okvira za solidarno preduzetništvo i uključivanje regiona u sve evropske politike i inicijative na polju solidarnog preduzetništva. Podršku u tom procesu nam je pružio Tim potpredsednika Vlade za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) i TACSO kancelarija u Srbiji. U okviru ove inicijative formirana je i prva regionalna mreža za razvoj socijalnog preduzetništva — Social Entrepreneurship Forum. Pored nas, kao predstavnika Srbije, osnivači mreže su i: Partners Albania, Center for Change and Conflict Management (Albanija), Mozaik Foundation (Bosna i Hercegovina), Center for Institutional Development — CIRa (Makedonija), Forum for Civic Initiatives — FCI (Kosovo), Fund for Active Citizenship — fAKT (Crna Gora), Third Sector Foundation of Turkey — TUSEV (Turska). Cilj mreže je da ukaže na korake koje je neophodno preduzeti za razvoj solidarne ekonomije kao relevantnog modela za socijalno održiv razvoj čitavog regiona i zalaganje kod EU institucija da balkanske zemlje postanu deo EU strategija za razvoj socijalnog preduzetništva.

KOALICIJA NAKON 2019. GODINE

Udruženje Koalicija za razvoj solidarne ekonomije osnovano je 30.12.2019. godine kao nevladino i neprofitno udruženje, koje radi na uspostavljanju društva koje se razvija održivo, oslanjeno na solidarnu ekonomiju, koja omogućava i podstiče ekonomsku, društvenu i političku uključenost građana i građanki.

Koalicija danas

Prethodnih 10 godina istrajnosti i uspeha, ohrabrilo nas je i doneli smo odluku u registrovanju Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, kao nezavisnog udruženja. Danas je Koalicija za razvoj solidarne ekonomije etablirana kao mreža organizacija posvećenih razvoju solidarne ekonomije u Srbiji. Koalicija je usmerena na stvaranje podsticajnog okvira za razvoj solidarne ekonomije i solidarnog preduzetništva kroz informisanje, zagovaranje i podizanje kapaciteta različitih aktera. Osnivači Koalicije su: Evropski pokret u Srbiji, Inicijativa za razvoj i saradnju, Smart kolektiv i Trag fondacija.

Postignuća Koalicije i naši budući planovi oslanjaju se na:

  • liderstvo organizacija članica u svojim oblastima;
  • kompatibilnost različitih oblasti podrške razvoju solidarne ekonomije koje organizacije članice sprovode;
  • stručnost i kapacitivnost organizacija članica u svojim oblastima;
  • vidljivost i kredibilitet Koalicije za razvoj solidarnog preduzetništva kod zainteresovane javnosti;
  • korektnu međusektorsku saradnju — KorSE korektno sarađuje sa sva tri društvena sektora;
  • povezanost sa programima, organizacijama i institucijama u regionu i Evropi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *