Kontinuirano ažurirana baza podataka o SP u Srbiji

Jedini registar socijalnih preduzeća u Srbiji. Namenjena je javnim institucijama, privatnom sektoru, istraživačima i javnosti. Predstavljeni podaci socijalnih preduzeća omogućavaju uvid u polje i opseg njihovog društvenog i ekonomskog uticaja.

Najkvalitetniji istraživački proizvodi

Zagovaračke aktivnosti potkrepljujemo istraživačkim proizvodima, insistirajući na procesim donošenja odluka zasnovanih na činjenicama. Proizvodimo godišnje izveštaj o razvoju sektora (izveštaj ESEM-a), studije politike, informativni listovi, studije tržišta, izveštaji o društvenom uticaju, itd.).

Razvoj, fasilitacija i vođenje procesa zagovaranja

Uspešan proces zagovaranja je utemeljen na činjenicama i na direktnom učešću onih na koje se politike odnose. Obezbeđujemo i koristimo alate koji osiguravaju transparentnost procesa zagovaranja, saradnju svih zaintereosvanih strana i održivost i adaptabilnost predloženih rešenja praktične politike.

Edukacija

Za potpuno etabliranje praksi socijalne i solidarne ekonomije, izgradnja kapaciteta svih aktera u ekosistemu je od presudne važnosti. Fokusiramo se na javne institucije, civilni sektor i praktičare socijalne i solidarne ekonomije. Nudimo izrade vodiča, kurikuluma i edukcaije o programima nefinansijske podrške, održivim sistemima javnih nabavki i drugo.

Dinamične javne kampanje

Naše kampanje dosežu do svih građana. Poruke prilagođavamo publici. Inoviramo pristup Komuniciramo primerima, jezikom koji je jasan svima. Poruke su prožete vrednostmai solidarnosti, različitosti, otvorenosti, zajedništva.