VIZIJA I MISIJA

Naša vizija  je društvo koje se razvija održivo, oslonjeno na solidarnu ekonomiju koja omogućava i podstiče ekonomsku, društvenu i političku uključenost građana i građanki.

Naša misija se ogleda u stvaranju podsticajnog okvira za razvoj solidarne ekonomije i socijalnog preduzetništva u Srbiji kroz informisanje, zagovaranje i podizanje kapaciteta.

je pre svega i iznad svega praksa, a ne zamisao, više delovanje nego ideja i više stvar kolektivnog delovanja nego individualnih karakteristika. Solidarnost stoji na pola puta između politike i morala označavajući vezivno tkivo jedne zajednice.

 zalažemo se za pravedno, solidarno i odgovorno upravljanje dobrima, te uravnotežene odnose društvene moći radi zadovoljavanja osnovnih potreba svih građana i građanki.

 koncept održivog razvoja uključuje ekonomske, društvene, kulturno-političke i ekološke aspekte sistema. Održivi razvoj je za nas postizanje trajnog zadovoljenja ljudskih potreba uz poboljšanje kvaliteta ljudskog života. To je proces ekonomskih i društvenih promena gde su upotreba prirodnih resursa, smer ulaganja, orijentacija tehničkog razvoja i institucionalne promene u međusobnom skladu i omogućavaju ispunjavanje potreba i očekivanja sadašnjih i budućih naraštaja, a sve kako buduće generacije ne bi nasledile razoreni svet. Održivi razvoj mora biti socijalno pravedan i prikladan za našu kulturu, istoriju i društveni sistem.

podstičemo sebe i druge na otkrivanje i korišćenje svojih potencijala i odgovornosti u sagledavanju i rešavanju problema u društvu. Ohrabrujemo udruživanje građana i građanki oko promocije zajedničkih vrednosti, potreba i interesa, te njihovo aktivno učešće u održivom razvoju zajednice.

zagovaramo odgovornost i transparentnost na ličnom, organizacionom i institucionalnom nivou. Odgovornost uključuje poštovanje vladavine prava u meri koja ne dovodi u pitanje poštovanje ljudskih prava, kao i brigu o svim društvenim posledicama vlastitog delovanja, bez obzira da li se radi o aktuelnoj zakonskoj obavezi ili ne. Protivimo se zloupotrebama dobara, podataka, društvenog uticaja i moći i podržavamo javnost rada svih institucija i organizacija, ukoliko to ne ugrožava prava i slobode građanki i građana.

dok se stručnost odnosi na znanja, veštine i stavove, kompetentnost se odnosi na skupove, repertoare ponašanja koje unosimo u posao, ulogu ili organizacioni kontekst. Verujemo da, pored stručnosti, naročito treba podsticati kompetentnost koja, za nas, podrazumeva lične karakteristike i očekivana ponašanja koja nas vode uspehu.

to je sistem rukovođenja koji se temelji na ljudskim pravima, učestvovanju građana i građanki, zaposlenih i ostalih učesnika u donošenju svih važnih odluka u preduzeću, organizaciji, instituciji. Ovakav sistem rukovođenja je zasnovan na institucionalnoj političkoj odgovornosti i vladavini prava.

različitost vidimo kao bogatstvo kako pojedinca, tako i društva. Mi verujemo da poštovanje različitosti podiže svest o sličnostima i razlikama u odnosu na sopstveni kulturološki milje i promoviše prihvatanje i uvažavanje kao vrednost.

 cenimo raznolikost, a istovremeno podržavamo socijalnu koheziju. Negovanje dijaloga nam omogućava da zajedno krenemo napred, da na konstruktivan i demokratski način priđemo različitim identitetima na osnovu univerzalnih vrednosti koje delimo i da sprečimo etničke, verske, jezičke i kulturne podele.

Scroll to Top