Nova publikacija Smart kolektiva: „Investiranje u socijalna preduzeća u Srbiji“

Smart kolektiv je predstavio novu publikaciju pod nazivom „Investiranje u socijalna preduzeća u Srbiji – Stanje tržišta socijalnih investicija i potencijali za razvoj“.

Polazeći od činjenice da je jedan od glavnih izazova za razvoj socijalne ekonomije u Srbiji pristup finansiranju, cilj ove publikacije je da pruži pregled trenutnog stanja na tržištu investiranja u socijalna preduzeća u Srbiji, kao i da definiše preporuke za dalji razvoj.

U prvom delu publikacije predstavljeni su rezultati istraživanja koje je Smart kolektiv sproveo tokom 2017. godine. Istraživanje je sprovedeno sa ciljem da se pored mapiranja aktuelnih izazova i potreba socijalnih preduzeća, detaljnije analiziraju i potrebe u vezi sa finansiranjem i spremnošću socijalnih preduzeća da se finansiraju iz različitih izvora. Prilikom istraživanja, u obzir su uzeta sva pravna lica koja deluju po principima socijalnog preduzetništva – zadruge, udruženja građana, društva sa ograničenom odgovornošću, preduzetničke radnje, poljoprivredna gazdinstva itd.

U drugom delu dat je pregled instrumenata za investiranje u preduzeća usmerenih na rast pozitivnog društvenog uticaja, najboljih praksi iz Evropske unije, kao i trenutnog stanja tržišta socijalnog investiranja u Srbiji. U ovom delu navedene su i preporuke za razvoj tržišta socijalnog investiranja i celokupnog ekosistema solidarne ekonomije, koje su formulisane u okviru konsultativnog procesa sa predstavnicima svih sektora tokom 2017. godine.

Publikacija je zvanično predstavljena u okviru ovogodišnjeg Foruma socijalnih inovacija i izrađena je u okviru projekta Finansiranje socijalnih preduzeća u Srbiji – Izgradnja partnerstava i modela za održivi razvoj tržišta investiranja u socijalna preduzeća.

Publikaciju možete besplatno preuzeti na stranici Smart kolektiva.