Koalicija za razvoj solidarne ekonomije

- Naše usluge.

Akciona istraživanja.

Našim istraživanjima pružamo uvid u specifične izazove i potencijale sektora, aktera, politika i praksi koji su u fokusu klijenata, a konkretni saveti omogućavaju klijentima donošenje odluka zasnovanih na podacima.

Naša istraživanja zasnovana su na standardizovanim istraživačkim metodama koje uvek kombinujemo, a međusobno poverenje i snažna povezanost sa akterima socijalne ekonomije, direktno učešće u razvoju politika i konstantno praćenje evropskih i svetskih trendova daju poseban kvalitet našim proizvodima.

Analize isporučujemo u formatima prilagođenim predmetu istraživanja i potrebama klijenata: mape aktera, analize tržišta, studije politika i sižea politika (policy studies and policy briefs), ili analize društvenog uticaja.

Dizajn strategija i kampanja.

Nudimo usluge podrške procesu zagovaranja u svim fazama:
a) razvoj strategije zagovaranja prilagođenog potrebama klijenata;
b) razvoj i upravljanje zagovaračkim procesom (uključujući i medijsku kampanju);
c) savetovanje u oblasti zagovaranja;
d) evaluacija i procena uticaja zagovaračkog procesa.

Naš pristup zagovaranju je isključivo vođen vrednostima socijalne ekonomije – jer ishodi zagovaranja moraju imati pozitivan uticaj na okolinu, lokalne resurse i zajednicu. To radimo kroz zagovaračke strategije i akcione planove, strategije komunikacije i prateće akcione planove, evaluacione i izveštaje procene uticaja.

Predavanja i obuke.

Nudimo tri vrste edukacija: 
a) opšte obuke i predavanja o socijalnoj ekonomiji i socijalnom preduzetnišvu;
b) specijalizovane obuke za razvoj i primenu sistema socijalnih javnih nabavki, sprovodenje Zakona o socijalnom preduzetništvu, kao i razvoj nefinansijske podrške socijalnim preduzećima;
c) obuke za kompanije o uspostavljanju poslovnih partnerstava sa socijalnim preduzećima, uključujući razvoj sistema odgovorne javne nabavke.
Edukacije prilagođavamo potrebama klijenata:
1) slušamo potrebe klijenata, i zajednički definišemo ciljeve i odgovarajuće pristupe učenju.
2) organizujemo predavanja, treninge ili mentorski rad sa klijentima u skladu sa kapacitetima i resursima klijenta.