- Naš tim.

Dragan Srećković

Dragan već sedamanaest godina radi na razvojnim projektima i programima. Posebno je zainteresovan za razvoj civilnog društva, solidarne ekonomije, lokalne filantropije, lokalnih inicijativa i drugih obliika organizovanja u kojima se vrednuje i praktikuje participativno odlučivanje. Dragan ima veliko iskustvo u razvoju organizacionih kapaciteta organizacija, kvalitativnim i kvantitativnim istraživanjima, monitoringu i evaluaciji, upravljanju grantovima, razvoju i vođenju projekata i programa. Jedan je od osnivača Lokalne fondacije Pančevo.