Inicijativa za donošenje politike za sektor socijalnog preduzetništvaKoalicija za razvoj solidarne ekonomije, Građanske inicijative i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i drugi dolepotpisani predstavnici sektora socijalnog preduzetništva uputili su Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja inicijativu da se nacrt Zakona o socijalnom preduzetništvu koje je izradilo civilno društvo uputi u dalju proceduru sa ciljem njegovog usvajanja i daljeg razvoja programa za razvoj sektora socijalnog preduzetništva.

Ističemo da smo tokom ove, 2019. godine, imali izuzetnu saradnju i otvoreni dijalog sa predstavnicima javnih institucija, pre svega sa resornim ministarstvom i kabinetom Predsednika Vlade. Verujemo da smo postigli konsenzus oko toga koliko je važno da zajednički, u saradnji javnih institucija, civilnog sektora i predstavnika socijalnih preduzeća pristupimo unapređenju okvira za razvoj socijalnog preduzetništva. Prateći i proces izrade ex-ante analize, koja je uputila na to da je sektor moguće regulisati i konceptom politike i zakonom, Radnoj grupi ministarstva za izradu ex-ante analize za sektor socijalnog preduzetništva podneli smo predlog zakona o socijalnom preduzetništvu na kome je radilo civilno društvo i zalažemo se da ovaj tekst ide u dalju proceduru i javnu raspravu. Uz nacrt zakona, izradili smo i predlog mera koje bi trebalo razviti i usvojiti, kako bi usvajanje zakona i njegova implementacija suštinski doprineli stvaranju povoljnih uslova za razvoj sektora. Na izradi navedenih dokumenata, sarađivali smo i sa Republičkim sekretarijatom za javnu politiku, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju u Srbiji (GIZ).

Poslednji sastanak radne grupe održan je u avgustu 2019. godine i kako ulazimo u nov izborni ciklus, podnosimo inicijativu za usvajanje zakona o sektoru socijalnog preduzetništva koje je predložilo civilno društvo. U smislu konkretnih koraka, predlažemo da se sazove novi sastanak Radne grupe radi upućivanja nacrta u dalju proceduru, kao i da Vlada usvoji zaključak kojim prepoznaje značaj sektora socijalnog preduzetništva.

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije

Građanske inicijative 

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj

Evrokontakt Kruševac

Naša kuća

Centar za integraciju mladih – Kafe 16

Agro Iris

Caritas Šabac

Grupa 484