Koalicija za razvoj solidarne ekonomije

- Baza socijalnih preduzeća.

Socijalna preduzeća su neprofitne privatne organizacije, koje se bave proizvodnjom roba i pružanjem usluga, što je direktno povezano sa njihovim jasnim ciljem da zajednica ima koristi od njihovih aktivnosti. Ona se oslanjaju na kolektivnu dinamiku, uključujući razlicite tipove zainteresovanih strana u svoja upravljačka tela; ona visoko vrednuju svoju autonomnost i preuzimaju ekonomski rizik koji je povezan sa njihovim aktivnostima.

Socijalna preduzeća spadaju u „hibridne“ biznis modele, i njihovi prihodi su kombinacija poslovanja, prihoda sa tržišta od prodaje robe i usluga privatnom ili javnom sektoru i netrzišnih prihoda koji dolaze od državnih subvencija, donacija, privatnih donacija, doprinosa u naturi i slično.
Socijalna preduzeća čine važan deo svetske i evropske ekonomije, jer zapošljavaju 11.000.000 ljudi u Evropi, što je oko 6,7 % zaposlenih u EU. Samo kooperative kao oblik socijalnog udruživanja, kojih je u EU registrovano 240.000, zapošljavaju direktno 4,7 miliona ljudi i imaju 143.000.000 članova. Istovremeno, zdravstvene usluge i usluge socijalne zaštite koje pruža socijalna ekonomija obuhvataju 120.000.000 korisnika. Ova preduzeća dobila su prioritet u regionalnoj politici Evropske unije, pa je za period 2014. do 2020. godine namenjeno oko 90.000.000 evra za novi socijalni finansijski instrument, kojim će EU pomoći otplatu duga i nova ulaganja socijalnih preduzeća.

PRETRAGA SOCIJALNIH PREDUZEĆA PO KATEGORIJI.

Baza