Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom proglasile su Ujedinjene nacije i širom sveta se obeležava svakog 3. decembra, još od 1992. godine. U Srbiji posluje 1.200 socijalnih preduzeća, koja zapošljavaju oko 10.000 ljudi, među kojima su i osobe sa invaliditetom. 

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom temelji se na načelima poštovanja urođenog dostojanstva individualne autonomije osoba sa invaliditetom, a to znači i pravo te osobe da živi samostalno i da bude uključena u lokalnu zajednicu. Postoje načini da im omogućimo da budu aktivni i korisni članovi društva.

Neka od najpoznatijih socijalnih preduzeća, a koja u svom radu uključuju osobe sa invaliditetom, su Kreativno edukativni centar (KEC), Naša kuća, Živimo zajedno, inače članice SENS mreže koja je posvećena razvoju snažne i održive socijalne ekonomije u Srbiji.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom Dalje

Budućnost politika EU u oblasti socijalne ekonomije

Organizacija Socijalna ekonomija Evropa izdala je Akcioni plan pod nazivom “Budućnost politika EU u oblasti socijalne ekonomije: Ka evropskom akcionom planu”, kao rezultat rada započetog u Inter grupi Evropskog parlamenta za socijalnu ekonomiju (Social Economy Intergroup).

Plan je rezultat sveobuhvatnog i posvećenog posla koji je započeo na zahtev članova Evropskog parlamenta iz radne grupe za socijalnu ekonomiju, a kako bi se predstavio potpredsedniku Evropske komisije.

Glavni ciljevi Akcionog plana su sledeći:

  • prepoznati socijalnu ekonomiju kao transverzalnog aktera u glavnim socio-ekonomskim politikama Evropske unije;
  • promovisanje uzajmnog povezivanja i koordinacije različitih javnih organa uključenih u promovisanje socijalne ekonomije definisanjem strateških ciljeva i merila na nivou EU;
  • podsticanje povoljnog ekosistema za rast socijalne ekonomije u Evropi, poboljšavanje doprinosa ključnim ciljevima EU i omogućavanje preduzećima socijalne ekonomije da u potpunosti iskoriste jedinstveno tržište i fondove EU, kao i finansijske instrumente.

Evropska konfederacija  zadruga aktivnih u industriji i uslugama (CECOP), koja je u novembru postala član ove organizacije, u potpunosti podržava ovaj plan.

Preuzmite izveštaj ovde.

Budućnost politika EU u oblasti socijalne ekonomije Dalje

Društvena solidarnost u praksi – studijska poseta Solunu

Kancelarija Fondacije „Hajnrih Bel“ u Beogradu već duže vreme podržava razvoj socijalne ekonomije u Srbiji, kao i rad Koalicije za solidarnu ekonomiju. Na poziv kancelarije “Hajnrih Bela” u Grčkoj organizovana je studijska poseta Solunu, a kako bi predstavnici i predstavnice socijalnih preduzeća iz Srbije obišli socijalna preduzeća koja rade u tom regionu.

Delegacija predstavnika Koalicije za razvoj solidarne ekonomije i predstavnika i predstavnica šest socijalnih preduzeća, Ženskog centra Užice, Naša kuća, Cafebar 16, Caritas Šabac, Medica Zenica i Super Bake, je tokom boravka u Solunu, od 11. do 14. oktobra 2018. godine, imala mogućnost da podeli iskustva sa svojim saborcima i saborkinjama iz Grčke.

Kako je to čitavo iskustvo izgledalo i šta su novo saznali, pročitajte u pregledu koji je pripremio Nemanja Georgijević, stažista u beogradskoj kancelariji Fondacije „Hajnrih Bel“.

Društvena solidarnost u praksi – studijska poseta Solunu Dalje

Sedma Međunarodna istraživačka konferencija o socijalnom preduzetništvu planirana za jun 2019. godine

EMES Međunarodna Istraživačka Konferencija o Socijalnom Preduzetništvu 2019. nastavlja svoju tradiciju okupljanja istaknutih akademika i analitičara socijalnog preduzetništva sledeće godine svojim sedmim izdanjem. Šesto okupljanje ove vrste je održano 2017. sa posebnim osvrtom an socijalno preduzetništvo kao prilika za odgovor na svetske krize. Ono predstavlja način odgovora na probleme nejednakosti, velike nezaposlenosti, nedostatka demokratičnosti u privredi i pomoći životnoj okolini. Kao skup izuzetne važnosti za istraživače socijalne ekonomije, sedmo izdanje je sebi postavilo izazovan zadatak da ponudi odgovore na pitanje održivosti razvoja privrede. Ovaj cilj podrazumeva ispitivanje postojeće prakse a i konceptualizacije predloga mogućih boljih modela uređenja. Sedma Konferencija će biti održana u Šefildu od 24. do 27. juna 2019.

Detalji Konferencije 2017. su dostupni na linku http://emes.net/events/conferences/6th-emes-international-research-conference-social-enterprise/

Predloženi planovi Konferencije 2019. su dostupni na linku https://emes.net/events/conferences/7th-emes-international-research-conference-on-social-enterprise/

Sedma Međunarodna istraživačka konferencija o socijalnom preduzetništvu planirana za jun 2019. godine Dalje

Social Enterprise UK: najveća mreža socijalnih preduzetnika u Ujedinjenom Kraljevstvu

Social Enterprise UK je najveća mreža socijalnih preduzetnika u Ujedinjenom Kraljevstvu i predstavlja koristan primer rada uvaženih organizacija ovog tipa u Evropi. Institucionalno su povezani sa 6 ministarstava UK vlade i imaju dugačku istoriju projekata sa partnerima iz biznis sveta. Sebi postavljaju pet ciljeva u radu: podizanje nivoa svesti o socijalnom preduzetništvu, posedovanje široke osnove empirijskih podataka o prednostima socijalnog preduzetništva, pomaganje preduzetnicima pri učenju i povezivanju, otvaranju ovih tržišta privatnom, javnom i socijalnom sektoru i predstavljanje pred svim nivoa vlasti radi poboljšanja regulative i međusobnog praktičnog rada. Takođe izdaju izveštaje i podatke o godišnjoj reviziji sa analizom prakse i preporukama za dalji rad na pobošljanju stanja u ovom sektoru.

Web prezentacija ove organizacije je dostupna na linku https://www.socialenterprise.org.uk/

Social Enterprise UK: najveća mreža socijalnih preduzetnika u Ujedinjenom Kraljevstvu Dalje

15. novembar: Dan socijalnih preduzeća

Socijalna preduzeća su novi koncept poslovanja koji uvažava i ostvaruje potrebe i interese čitavog društva, istovremeno koristeći alatke tradicionalnog preduzetništva, ali bez usmerenosti ka profitu. Socijalna preduzeća se prilično lako mogu povezati sa lokalnim kontekstom, sa jasnim ciljem da budu od koristi tim zajednicama, imajući višestruki efekat: a) obezbeđivanje radne integracije „teško zapošljivih“ kategorija stanovništva; b) obezbeđivanje socijalne inkluzije ranjivih grupa; c) smanjivanje izdataka iz nacionalnog budžeta za sistem blagostanja.

Prva socijalna preduzeća uvedena su u Italiji, 1991. godine, poznatija kao socijalne kooperative, i od tada je osnovano oko 7.000 socijalnih kooperativa, koje zapošljavaju oko 200.000 radnika i od kojih koristi ima 1,5 milion ljudi. U sоciјаlnim prеduzеćima u Srbiji zаpоslеno je nešto preko 10.000 licа, što čini 0,6% оd ukupnоg brоја zаpоslеnih u Srbiji.

Osnovni problemi sa kojima se suočavaju socijalna preduzeća su nedostatak novca i nepovoljni preduslovi za njihov razvoj, a to je pre svega neadekvatan institucionalni i pravni okvir, premda se prepreke razlikuju i u zavisnosti od tipa organizacije. S druge strane, za većinu onih koji još ne ulaze u zonu socijalnog preduzetništva, veliki problem predstavlja nedostatak preduzetničkih sklonosti i odgovarajućih znanja i veština.

Koalicije za razvoj solidarne ekonomije i njene članice pojedinačno, kao i druge zainteresovane strane usmerene su na tri važna elementa kojima se može podržati razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji: pravni okvir, finansiranje i ljudske kapacitete.

SENS mreža okuplja socijalna preduzeća, neke od proizvoda možete iskoristiti za poklone.

15. novembar: Dan socijalnih preduzeća Dalje