Dijalog o socijalnom preduzetništvu

Zakon o socijalnom preduzetništvu usvojen je u februaru 2022, a njegova primena otpočeće u 15.11.2022. nakon decenije rada i promenjivih odnosa između civilnog društva i javnih institucija. Donošenjem zakona priznata je postojeća praksa u sektoru socijalnog preduzetništva i institucionalno prepoznat doprinos održivosti lokalnih zajednica, društvenom uključivanju ranjivih grupa, pravednijoj digitalnoj i zelenoj tranziciji. 

Kratkoročno posmatrano, odsustvo konkretnih uputstava za registraciju socijalnih preduzeća i dodatnog korpusa praktičnog znanja otežaće sam početak sprovođenja Zakona. Socijalna preduzeća bez dovoljno znanja i detaljnih informacija, ostaće bez motivacije da registruju status i ispune druge obaveze predviđene ovim pravnim aktom. Istovremeno, otežava se institucijama bolje upoznavanje izazova i potreba sektora. U tom duhu, od izuzetne je važnosti da se zajedničkim naporima aktera započne proces implementacije Zakona. 

Kako je i sam Zakon izrađen kroz saradnju različitih aktera, Program razvoja socijalnog preduzetništva se na isti način razvija, kroz saradnju predstavnika razlitih zainteresovanih strana u Savetu za socijalno preduzetništvo, izuzetno je važno da se održi, čak i intenzivira, dinamika dijaloga između OCD-a i javnih institucija. Na taj način, svi akteri će razviti osećaj vlasništva nad temom, razviti znanja i svest o različitim ulogama koje akteri imaju u primeni zakona i na taj način potpomoći i promociji sektora.

Opšti cilj projekta je da doprinese implementaciji Zakona o socijalnom preduzetništvu, dijalogom javnih vlasti i civilnog društva.

Specifični ciljevi:

 1. Intenziviranje  komunikacije javnih vlasti i OCD u cilju izgradnje međusobnog poverenja;
 2. Donošenje procedure za implementaciju zakona zajedničkim radom javnih vlasti i OCD u formi Smernica za implementaciju Zakona o socijalnom preduzetništvu;
 3. Uvećanje znanja o praksi socijalnog preduzetništva među građanima.

Aktivnosti na projektu:

 1. Formalno održavanje dijaloga javnih vlasti i civilnog društva 
 2. Izrada Smernica za sprovođenje Zakona 
 3. Sprovođenje promotivne kampanje osnaživanja sektora socijalne ekonomije 
 4. Sprovođenje monitoringa i evaluacije projektnih aktivnosti projektu:

Trajanje projekta: 1.10.2022 – 31.7.2023.

Projekat se sprovodi u okviru Programa podrške civilnom društvu „Dijalog promena“ koji se sprovodi u okviru projekta „Dijalog promena-podrška reformama kroz saradnjuorganizacija civilnog društva i javnih vlasti“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republičkim sekretarijatom za javne politike, Centrom za javne politike EU Univerziteta u Beogradu, Olof Palme Centrom kao i u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, uz finansijsku podršku Evropske unije, a na osnovu ugovora između Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Novo stambeno zadrugarstvo: put do održivog finansiranja

Jedan od glavnih izazova za uspostavljanje paradigme novog stambenog zadrugarstva u Srbiji, ali i širem regionu, je nedostatak finansijskih mehanizama i instrumenata koji bi podržali stambena rešenja zasnovana na zajedničkom vlasništvu, ekonomskoj solidarnost i kolektivnom upravljanju. Mogućnosti finansiranja veoma su sužene, između dugoročnog individualnog stambenog kredita i kratkoročnog finansiranja za investicione projekte koji očekuju brzi obrt sredstava. Zakonskim sputavanjem i faktičkim nestankom štedno-kreditinih zadruga u Srbiji sredinom 2000-ih, stambene, ali i druge vrste zadruga izgubile su svoje finansijske partnere.

Cilj ovog projekta je da kroz learning-by-doing pristup i tumačenje postojećeg regulatornog okvira iznađe spektar finansijskih mogućnosti koje bi omogućile realizaciju pilot projekata novog stambenog zadrugarstva.

Specifični ciljevi:

 1. Oblikovanje i distribucija preporuka za unapređenje regulatornog okvira kao doprinos razvoju finansijskih instrumenata i partnerstva za novo stambeno zadrugarstvo.
 2. Priprema predloga izvora finansiranja po meri zajednica sa kojima se razvijaju pilot projekti novog stambenog zadrugarstva.
 3. Promocija modela novog stambenog zadrugarstva među građanima i zainteresovanim stranama.

Planirane aktivnosti:

 1. Izrada pregleda aktuelnih politika i regulative, kao i oblikovanju preporuka za izmene regulatornih rešenja relevantnih za načine finansiranja primenjive za novo stambeno zadrugarstvo – kroz desk istraživanje i dubinske intervjue sa stručnjacima.
 2. Kreiranje modela finansijskih instrumenata na primerima dva pilot projekta a kroz identifikovanje i definisanje spektra mogućnosti za finansiranje svake od faza novog modela stambenog zadrugarstva – kroz set radionica.
 3. Konsultacije u formi sastanaka sa tri grupe stejkholdera: (internacionalne) finansijske institucije/donatori, donosioci odluka, OCD/tradicionalni zadružni sektor.
 4. Kampanja podizanja svesti građana o socijalnoj i solidarnoj ekonomiji, posebno stambenom zadrugarstvu – kroz sastanak sa medijima, članke i kampanju na društvenim mrežama.

Trajanje projekta: 1.8. 2022 – 30.4.2023. 

Projekat se sprovodi u partnerstvu Koalicije za razvoj solidarne ekonomije i Ko gradi grad. Finansiran je od strane Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Program razvoja socijalnog preduzetništva - podrška sprovođenju zakona o socijalnom preduzetništvu

GIZ - logotip

Srbija je u februaru 2022. godine usvojila Zakon o socijalnom preduzetništvu, izrađen u saradnji sa sektorom i odgovarajući na njegove potrebe. Zakon o socijalnom preduzetništvu dolazi u pravo vreme kako iz ugla potreba srpskog društva, tako i u skladu sa globalnim agendama. Ipak, kao okvirni zakon, zahteva dalju sistemsku izmenupostojećeg okvira koja će stvoriti uslove za snažniji uticaj zakona na razvoj socijalnog preduzetništva. Osnivanje Saveta za razvoj socijalnog preduzetništva zakonodavac vidi u partnerstvu javnog i civilnog sektora, kroz predviđeni mešoviti sastav, kao i činjenicu da će Savet doneti petogodišnji Program razvoja socijalnog preduzetništva. Savet je osnovan odlukom Vlade RS 19. maja 2022. godine.

Opšti cilj projekta je da doprinese uspostavljanju funkcionalnog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva u Republici Srbiji. Ovaj cilj će se postići ako se ostvare sledeći specifični ciljevi na koje je projekat fokusiran:

 1. Stručnom podrškom i znanjem podržati novoosnovani Savet za razvoj socijalnog preduzetništva;
 2. Izrada i zalaganje za donošenje Programa razvoja socijalnog preduzetništva;
 3. Unaprediti znanja i veštine sektora socijalnog preduzetništva u skladu sa novim zakonskim okvirom

Aktivnosti na projektu:

 1. Osnivanje Saveta za razvoj socijalnog preduzetništva
 2. Donošenje Programa razvoja socijalnog preduzetništva
 3. Unapređenje znanja i veština sektora socijalnog preduzetništva u skladu sa novim zakonskim okvirom

Trajanje projekta: 1.7.2022 – 31.01.2023.

Projekat je podržala Nemačka razvojna saradnja (GIZ) kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održiv rast i zapošljavanje.

Pokret Polet

Program je kreiran sa namerom da unapredi i podrži proces reformi javnih politika u procesu priključivanja Evropskoj uniji tako što će pružiti finansijsku i ekspertsku podršku organizacijama civilnog društva da argumentovano zagovarajuza promene koje doprinose socio-ekonomskom razvoju. U okviru ekspertske podrške, osim mentora stručnjaka iz temetskih oblasti poziva, program na inovativan način uključuje i mlade – politikologe, ekonomiste, pravnike i druge – koji žele da steknu praksu u istraživanju i kreiranju predloga praktičnih politika i time doprinesu razvoju svojih zajednica.

Ključni segmenti programa su:

1) Podrška organizacijama civilnog društva

U cilju unapređenja kapaciteta organizacija civilnog društva da efektivno zagovaraju za izmene nacionalnih i lokalnih javnih politika, na programu će biti omogućen raznovrstan koncept podrške koji uključuje finansijsku podršku, obuke o javnom zagovaranju, ekspertsku podršku kroz mentorstva i rad sa multidisciplinarnim timovima mladih istraživača.

2) Podrška mladim istraživačima

Kroz program stručne prakse biće podržano 45 mladih, studenata i/ili postdiplomaca društvenih nauka da unaprede svoja teoretska znanja i steknu praktično iskustvo u istraživanju javnih politika i kreiranju predloga za njihovo unapređenje. Mladi će imati priliku da rade zajedno na istraživanju javnih politika u okviru multidisciplinarnih timova. 

3) Osnaživanje građana za uključivanje u procese donošenja odluka

U okviru programa posebna pažnja je posvećena povećanju vidljivosti socio-ekonomskih izazova na lokalnom i nacionalnom nivou, čime se želi doprineti većem uključivanju građana u procese donošenja odluka. Kroz komunikacione kanale partneri na programu, promovisaće teme koje zagovaraju organizacije civilnog društva i predlozi rešenja za koje se zagovara. Organizacije civilnog društva biće osnažene da kroz obuke, mentorstvo i alokaciju finansijskih sredstava intezivnije promovišu svoje aktivnosti kroz direktan rad sa građanima, drušvene mreže i putem tradicionalnih medija. Uspesi saradnje organizacija i mladih istraživača biće predstavljeni na godišnjim konferencijama, gde će uz medijsku podršku biti promovisane najbolje prakse, ali će se i skrenuti pažnja na izazove socio-ekonomskog razvoja u procesu EU integracija.

Trajanje programa: 1.2.2022 – 31.5.2025.

Trogodišnji program javnog zagovaranja u zajednici „Pokret Polet“ finansira Evropska unija, a sprovodi Trag fondacija u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE).

Shift to Unlock
Osnaživanje socijalnog preduzeća za obezbeđivanje dostojanstva, prava i veština

Opšti cilj projekta je promovisanje lokalnog razvoja i socijalne kohezije, kao i jačanje socijalne uključenosti i zapošljavanja ljudi u nepovoljnom položaju, posebno osoba sa invaliditetom ili sa problemima mentalnog zdravlja u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Specifični ciljevi projekta: 

/ Dizajn i razvoj mogućnosti za obuku i rad za ljude u nepovoljnom položaju, posebno za one sa invaliditetom ili sa problemima mentalnog zdravlja

/ Promovisati, u skladu sa Ciljevima održivog razvoja Agende 2030, razvoj socijalnih preduzeća u Srbiji i Bosni i Hercegovini, takođe shvaćenih kao nosilaca održivog razvoja.

Aktivnosti na projektu:

 1. Analiza postojećeg zakonodavstva i dobre prakse u Srbiji, Bosni i pokrajini Friuli-Venecia-Đilia u zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju, posebno onih sa invaliditetom i problemima mentalnog zdravlja
 2. Analiza potreba zajednica i preduzeća za identifikaciju i razvoj novih usluga i aktivnosti.
 3. Podizanje svesti o pitanjima socijalne ekonomije i izgradnja dijaloga između javnih službi, profitnih preduzeća i socijalnih preduzeća.

KoRSE je partner na projektu koji sprovode i konzorcijum socijalnih kooperativa iz Italije C.O.S.M, Caritas Šabac, Caritas Bosna i Hercegovina, Prohera i Opština Bogatić. 

Realizacija projekta podržana je od strane Erasmus+.

Trajanje: 17.02.2022 – 16.08.2024.

Jačanje ekosistema socijalnog preduzetništva

Zakon o socijalnom preduzetništvu je usvojen početkom 2022. godine nakon decenije intenzivnog rada sa donosiocima odluka. Na ovaj način, sektor socijalnog preduzetništva je postao deo pravnog sistema u Republici Srbiji. Istovremeno je osigurana njegova prepoznatljivost među institucijama i postao je oblast koju treba uzeti u obzir prilikom formulisanja, izmena i donošenja javnih politika od značaja za njegov razvoj. 

Međutim postojanje zakona ne garantuje njegovu primenu, odnosno unapređenje okruženja za delovanje socijalnih preduzeća i poboljšanje položaja njihovih korisnika. Sprovođenje zakona zavisi od političke podrške, operativnosti Saveta za razvoj socijalnog preduzetništva i Programa za razvoj socijalnog preduzetništva. Trenutak je u kome se očekuje izrada pomenutog Programa  kao dokumenta javne politike čija će sadržina odrediti konkretne mehanizme primene zakona. 

Socijalno preduzetništvo je multisektorska tema koja može osigurati dugoročno rešavanje niza društvenih problema. Otuda je u izradi Programa važno ukazati na izmene drugih politika i zakona koji direktno utiču na razvoj socijalnog preduzetništva poput unapređenja politika i zakona u oblasti socijalne zaštite, oporezivanja, mladih, inovacija, malih i srednjih preduzeća i drugih. Pored toga, važno je uključiti građane i uzeti u obzir potrebe lokalnih zajednica na koje može biti odgovoreno adekvatnom primenom legislative u ovoj oblasti.

Osnovni cilj projekta je doprinos sprovođenju Zakona o socijalnom preduzetništvu i institucionalizaciji socijalnog preduzetništva u Republici Srbiji.

Specifični ciljevi projekta su: a) integrisanje potreba lokalnih zajednica u politike od značaja za razvoj socijalnog preduzetništva i b) promocija socijalnog preduzetništva u lokalnim zajednicama.

Aktivnosti projekta obuhvataju sprovođenje konsultativnih sastanaka na lokalnom i nacionalnom nivou, zatim razvoj i podizanje online alata za mapiranje potreba lokalnih zajednica koje mogu biti zadovoljene socijalnim preduzetništvom; izradu preporuka za unapređenje povezanih politika važnih za unapređenje socijalnog preduzetništva; sprovođenje informativne kampanje.

Trajanje: 1.5.2022 – 30.4.2023. godine.

Projekat se realizuje u okviru ACT projekta, koji u partnerstvu sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative, a koji se finansira sredstvima Vlade Švajcarske.

Mapa socijalnih preduzeća

U osnovi projekta je ideja da se izradi onlajn mapa sa informacijama o socijalnim preduzećima iz regiona V4 i WB6. Fokus projektnih aktivnosti je na tome da se omogući umrežavanje socijalnih preduzeća, omladinskih organizacija i obrazovnih institucija u cilju izgradnje partnerstva i povećanja interesovanja mladih za preduzetništvo. Projekat teži da socijalna preduzeća učini vidljivijima i informacije o njihovim aktivnostima učini dostupnijima širom partnerskih zemalja, ojača kapacitete za umrežavanje između socijalnih preduzeća i poveća veštine prezentovanja proizvoda, usluga i  njihove društvene misije. Štaviše, cilj je da proizvodi i usluge socijalnih preduzeća postanu vidljivi i dostupni, ne samo za ljude iz neposrednog okruženja, već i za one koji dolaze iz drugih zemalja. Ideja je da se što veći broj ljudi upozna sa konceptom, bude motivisan da kupuje proizvode ili usluge, time što će dobiti informacije iz onlajn mape. 

Ključni inovativni element projekta je finalni proizvod – mapa – praktičan onlajn alat dostupan široj publici, a ne samo određenoj grupi krajnjih korisnika. Mapa će pružiti informacije u različitim razmerama: 

 • od osnovnih informacija o socijalnom preduzeću, njegovom proizvodu, uslugama, kontaktima; informacije za potencijalnog kupca za kratke informacije o cilju preduzeća, potrebama u smislu međusektorske saradnje; 
 • za potencijalne partnere I u nekim slučajevima će uključivati intervjue sa predstavnicima samih socijalnih preduzeća; 
 • da privuče pažnju, da podstakne interesovanje da postane društveni preduzetnik, da podeli priču o značaju socijalnih preduzeća u odnosu na suočavanje sa društvenim izazovima. 

 

Osam partnera iz 8 zemalja radiće 13 meseci na izradi digitalnog alata za regionalnu saradnju u oblasti socijalnog preduzetništva.

Osnovni cilj projekta: izgradnja online mape socijalnih preduzeća iz Makedonije, Poljske, Slovačke, Crne Gore, Mađarske, Albanije, Češke i Srbije.

Aktivnosti: Pripremni partnerski sastanak, online obuka za mlade, događaj za umrežavanje, mapa socijalnih preduzeća u zemljama učesnicama, konferencija.

Rezultati: Učiniti socijalno preduzetništvo vidljivim i povezanim; izraditi mapu socijalnih preduzeća, održati konferenciju; do avgusta 2022. povezati aktere SSE u Srbiji u oblasti izgradnje kapaciteta i zajedničkih platformi za zastupanje;  promovisan je širi koncept socijalnog preduzetništva.

Trajanje: 01.10.2021. – 31.10.2023.

Projekat predvodi Savet mladih – Kruševo iz Makedonije u konzorcijumu partnera: Evropska fondacija za ljudski razvoj (Poljska), Koalicija za razvoj solidarne ekonomije (Srbija), ADEL Slovačka (Slovačka), NGO Prima (Crna Gora), Udruženje MEOUT (Mađarska), Mreža mladih profesionalaca (Albanija) i Misija: Povezivanje (Češka Republika).

Realizacija projekta podržana je od strane Erasmus+ fonda i Višegradskog fonda.

Od temelja: Podsticaj razvoja ekosistema socijalnog preduzetništva zarad kreiranja otpornih lokalnih zajednica

Omladinske organizacije, ministarstva i lokalne samouprave u različitim delovima sveta prepoznali su potrebu za istraživanjem načina za podsticanje socijalne, ekonomske i ekološke otpornosti lokalnih zajednica stvaranje novih tržišta rada za mlade. Istaknuta je potreba za saradnjom u izgradnji podržavajućeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva. Prepoznat je jaz između ideja socijalnog preduzetništva i komercijalizacije u okviru lokalnih ekonomija, kao i potreba za razvojem nove metodologije koja može doprineti unapređenju socijalno-preduzetničkih aktivnosti. Projekat u fokusu ima razvoj metodologije mapiranja socijalno-preduzetničkih akvinosti mladih, u lokalnim zajednicama. Projektom je obuhvaćeno 11 organizacija iz sledećih zemalja: Severna Makedonija, Kostarika, Južna Afrika, Rumunija, Bugarska, Slovenija, Austrija, Danska, Ekvador, Srbija i Peru. 

 

Cilj projekta je podizanje kapaciteta omladinskih organizacija kako bi mladim ljudima pružili priliku da razviju preduzetnički način razmišljanja i da zadovolje potrebe svoje lokalne zajednice kroz formu socijalnog preduzetništva.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Analiza uslova u lokalnih zajednica uključenih u projekat i sticanje boljeg razumevanje izazova ili potencijala povezanih sa stvaranjem podsticajnog okruženja za socijalno preduzetništvo
 2. Uspostavljanje partnerstva između omladinskih organizacija i predstavnika lokalnih samouprava; 
 3. Razvoj kapaciteta omladinskih radnika, lidera, predstavnika lokalnih samouprava da mladim ljudima, a pogotovo mladim ljudima koji pripadaju ugroženim društvenim grupama, pruže šansu za unapređenje preduzetničkog načina razmišljanja i transformaciju ideja u socijalna preduzeća; 
 4. Razvoj akcionih planova koji vode stvaranju podsticajnog okruženja za socijalno preduzetništvo;
 5. ​​Razmena dobrih praksi između zemalja učesnica projekta.

Aktivnosti: Usmerene na izgradnju kapaciteta (početni sastanak, evaluacioni sastanci, lokalna istraživanja, radionice) i aktivnosti usmerene na jačanje mobilnosti (dva seminara i dve obuke). Projekat će biti usmeren na nastavak zajedničkog rada i saradnje uključenih organizacija aktivnih u oblasti socijalnog preduzetništva sa posebnim fokusom na stvaranje podsticajnijih socijalno-preduzetničkih okruženja kroz razvoj metodologije mapiranja i podizanje kapaciteta omladinskih organizacija da ovu metodologiju primene u svom radu. Metodologija će sadržati okvir koji se sastoji od liste pokazatelja za uspeh zasnovanih na dokazima; omogućavanje omladinskim organizacijama da analiziraju uslove i trendove u lokalnim zajednicama kako bi bolje razumeli socijalno-preduzetničke ekosisteme i bolje identifikovali područje fokusa i potencijalne partnere.

Trajanje projekta: jun 2021 – jun 2023. 

KoRSE je partner na projektu koji se sprovodi u okviru ERASMUS+ programa. Vodeći partner na projektu je Omladinski savez Kruševo iz Makedonije, dok partnerske omladinske organziacije dolaze iz Austrije, Kosta Rike, Rumunije, Južne Afrike, Slovenije, Ekvadora, Bugarske, Serbije i Perua.