15. novembar: Dan socijalnih preduzeća

Socijalna preduzeća su novi koncept poslovanja koji uvažava i ostvaruje potrebe i interese čitavog društva, istovremeno koristeći alatke tradicionalnog preduzetništva, ali bez usmerenosti ka profitu. Socijalna preduzeća se prilično lako mogu povezati sa lokalnim kontekstom, sa jasnim ciljem da budu od koristi tim zajednicama, imajući višestruki efekat: a) obezbeđivanje radne integracije „teško zapošljivih“ kategorija stanovništva; b) obezbeđivanje socijalne inkluzije ranjivih grupa; c) smanjivanje izdataka iz nacionalnog budžeta za sistem blagostanja.

Prva socijalna preduzeća uvedena su u Italiji, 1991. godine, poznatija kao socijalne kooperative, i od tada je osnovano oko 7.000 socijalnih kooperativa, koje zapošljavaju oko 200.000 radnika i od kojih koristi ima 1,5 milion ljudi. U sоciјаlnim prеduzеćima u Srbiji zаpоslеno je nešto preko 10.000 licа, što čini 0,6% оd ukupnоg brоја zаpоslеnih u Srbiji.

Osnovni problemi sa kojima se suočavaju socijalna preduzeća su nedostatak novca i nepovoljni preduslovi za njihov razvoj, a to je pre svega neadekvatan institucionalni i pravni okvir, premda se prepreke razlikuju i u zavisnosti od tipa organizacije. S druge strane, za većinu onih koji još ne ulaze u zonu socijalnog preduzetništva, veliki problem predstavlja nedostatak preduzetničkih sklonosti i odgovarajućih znanja i veština.

Koalicije za razvoj solidarne ekonomije i njene članice pojedinačno, kao i druge zainteresovane strane usmerene su na tri važna elementa kojima se može podržati razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji: pravni okvir, finansiranje i ljudske kapacitete.

SENS mreža okuplja socijalna preduzeća, neke od proizvoda možete iskoristiti za poklone.